Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 49 Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:10/12.05.00/2019

Valmistelija

  • Laukamo Päivi, Johtava koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusta haki 12 yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli siirtojen jälkeen 14. Hakijayhteisöt, haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2018 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksiin varattiin 39 000 euroa.

Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 22.11.2018). Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa. Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.

Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon, jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.

Avustusesitys

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia esitetään jaettavaksi 9 yhdistykselle yhteensä 35 900 eurolla. Vuonna 2018 vastaavia avustuksia jaettiin 11 yhdistykselle yhteensä 37 335 eurolla. Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustusta ei myönnetä yhdistyksellä, jonka toiminta on suljettu muilta kuin jäsenistöltä. Tällä perusteella avustusta ei myönnetä Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:lle sekä Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry:lle.

Arviointikriteerien mukaan avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä. Lisäksi mukana tulee olla vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta. Näillä perusteilla avustusta ei esitetä myönnettäväksi Valo-Valmennus ry:lle.

Päätösesityksen ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019.

Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainituille yhteisöille myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26369, nuorten yhteiskunnallinen toiminta.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Susanna Lundström, Petra Järvinen, Jenna Pihlajamäki, Jukka Etu-Seppälä

Käsiteltävät asiat