Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 51 Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) vuonna 2019

TRE:8/05.01.00/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 20.12.2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelma sisältää kasvatus- ja opetuspalveluissa vuosittain jaettavat yhdistysten ja yhteisöjen perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen), joihin on varattu 80 000 euroa vuodelle 2019. Määräraha on sama kuin vuonna 2018. Perheitä tukevan työn avustuksia on tarkasteltu kokonaisuutena sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa hakemusten laatu ja määrä huomioiden. Toiminta-avustusten myöntämistä ohjaavat Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettamat arviointikriteerit (Sikula 16.11.2017 § 50).

Toiminta-avustukset vuodelle 2019 julistettiin haettavaksi 2.1.2019. Määräaikaan 31.1.2019 mennessä tuli perheitä tukevan työn avustuskokonaisuuteen 18 hakemusta. Sisällöllisen arvioinnin perusteella perheitä tukevan työn kokonaisuuteen siirrettiin Koivikkopuiston koulun tukiyhdistys ry:n hakemus vanhempainyhdistysten kokonaisuudesta ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n (MLL), Kaapatut lapset ry:n ja Pesäpuu ry:n hakemukset terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen kokonaisuudesta. Hakemusten kokonaismäärä oli siirtojen jälkeen 22. Yksi hakijoista (Leijonaemot ry/Tampereen paikallistoiminta) ilmoitti sähköpostitse vetävänsä hakemuksen pois käsittelystä. Hakemuksia jäi käsiteltäväksi 21 kappaletta.

Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatun määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Avustusta esitetään jaettavaksi vuonna 2019 yhteensä 80 000 euroa.

Kokonaisuuden sisällä avustukset suunnataan perheiden tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Perheiden tukemistyö on kohdennettua tai laaja-alaista ammattilaisten tuottamaa toimintaa, jota voidaan osin toteuttaa vapaaehtoistyön voimin. Ohjattu vertaistoiminta perheille on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa. Avustamisen edellytyksenä on, että toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, jatkuvaa ja säännöllistä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Perheitä tukevan työn avustuskokonaisuudesta ei tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan muista Tampereen kaupungin avustuskokonaisuuksista.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (Kh 23.11.2009 § 666, päivitetty 26.11.2018 § 472) mukaan vuodesta 2018 alkaen vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat ennen maksatusta tarkistettavaksi. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista tai eri ikäryhmille suunnattua, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti lapsille ja perheille suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa. Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus, jota suositellaan käytettävän osana avustusyhteisön  omaa markkinointia.

Liitteessä on esitetty avustusta vuodelle 2019 hakeneet yhteisöt, esitys toiminta-avustusten myöntämiseksi sekä haetut avustussummat ja aiemmin myönnetyt avustukset. Avustusesityksessä on huomioitu lautakunnan hyväksymät määrälliset ja laadulliset painotukset: toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve, toiminnan sisältö ja tavoitteellisuus.

Perheitä tukevan työn toiminta-avustuskokonaisuuteen liittyvät hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä kokouspäivänä 21.3.2019 klo 15.30 alkaen kokouspaikassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Perheitä tukevan työn avustukset maksetaan yhdistyksille ja yhteisöille vuonna 2019 liitteessä esitetyn mukaisesti kasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaus 20773 toiminta-avustukset.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Tiedoksi

Hakijat, Kristiina Järvelä, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Liisa Keskiruusi, Marja Pärssinen, Sannamaria Ahola, Pirjo-Liisa Länkinen

Käsiteltävät asiat