Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.3.2019

§ 41 Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset vuonna 2019

TRE:7/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Lahtinen Anne, Johtava liikunnanohj

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh. 050 554 5874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2019. Hakuaika päättyi 31.1.2019 klo 15.45. Määräaikaan mennessä soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustusta haki 17 yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli 18.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 soveltavan liikunnan avustuksiin varattiin 25 000 euroa. Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Avustus kohdennetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävään harrastustoimintaan.

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 22.11.2018). Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Avustettavan toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Lisäksi toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa.  

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 17 yhteisölle yhteensä 25 000 euroa. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja kahden edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Päätöksenteon ehdollisuus

Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2019. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainitulle yhteisölle myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 14.3.2019 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26818, soveltavan liikunnan avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tiedoksi

hakijat, Anne Lahtinen, Teemu Irri,  Päivi Lehtinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Marja Pärssinen, Mira Siltanen, Petra Järvinen, Susanna Lundström, Jenna Pihlajamäki

Käsiteltävät asiat