Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Avustus Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen talvikaudella 2018-2019

TRE:6827/12.04.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tohlopin luistelurata (y-tunnus 2821623-3) hakee 9 500 euron suuruista avustusta Tohlopin retkiluisteluradan auraamiseen. Lisäksi haetaan 4 650 euron avustusta 1 km:n mittaisen valaistun lisälenkin toteuttamiseen.

Tohlopin luistelurata on toteuttanut omalla kustannuksellaan ja ilman julkista tai muuta tukea vastaavan retkiluisteluradan Tohloppi-järvellä talvina 2015-2016 ja 2016-2017. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi toimintaan 6 000 euron suuruisen avustuksen talvikaudelle 2017-2018. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta on myöntänyt vastaavaan toimintaan avustusta toiselle taholle Näsijärven retkiluisteluradan auraamiseen useana vuonna. Talvikauden 2017-2018 osalta elinkeino- ja osaamislautakunta on tukenut Näsijärven retkiluistelurataa erityisesti matkailun kehittämisnäkökulmasta.

Retkiluistelusta on tullut suosittu ulkoilu- ja liikuntamuoto, jonka kustannukset ovat suhteellisen pienet ja hyvinvointi- sekä ympäristövaikutukset puolestaan positiivisia. Edellistalvena Tohlopin luistelijamäärä viikonloppuisin oli noin 1 500 henkilöä päivässä. Arkipäivien luistelijamäärää ei ole arvioitu, koska auraaja ei ole paikalla arkisin varhaisaamua lukuun ottamatta. Koska retkiluistelulle on paljon kysyntää tamperelaisten ulkoilijoiden ja kuntoliikkujien piirissä, voidaan katsoa, että kaupungin kannattaa avustuksella osallistua toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Tällä tavalla voidaan taata radan käyttömahdollisuudet kaikille retkiluistelusta kiinnostuneille ilman, että kaupunki toteuttaisi radan omana palvelunaan.

Tohlopin retkiluisteluradan pituus on 3,3 km ja leveys 8 m. Avustuksella mahdollistetaan radan toteuttaminen ja avoinna pitäminen. Yritystoiminnan muita investointeja (luistinhankinnat jne.) avustuksella ei voida rahoittaa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma mahdollistaa avustuksen myöntämisen, joka kohdistuu Tohlopin retkiluisteluradan auraamisesta ja kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin talvella 2018–2019. Kaupungin avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustuksen saajalla on kaikkinainen radan kunnossapitovastuu. Lisäksi avustuksen saaja vastaa radan käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta.

Lisäavustusta valaistun lisälenkin tekemiseen ei esitetä myönnettäväksi, koska kaupungin talouden tasapainottaminen ei mahdollista uusien palveluavauksien tekemistä.

Tohlopin retkiluisteluradan palvelujen käytöstä laaditaan erillinen sopimus Tampereen kaupungin ja Tohlopin luisteluradan välillä ennen avustuksen maksamista.

Mikäli Tohlopin luistelurata ei täytä kaupungin asettamia edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus peritään takaisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tohlopin luisteluradalle (y-tunnus 2821623-3) myönnetään 9 500 euron suuruinen avustus retkiluisteluradan auraamiseksi Tohloppi-järvelle talvella 2018–2019.

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja valtuutetaan laatimaan avustuksen käyttöä koskeva sopimus yrityksen kanssa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuukka Tuominen/Tohlopin luistelurata, Pekka P. Paavola, Marja Pärssinen, Teemu Irri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.