Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointikriteerien päivittäminen

TRE:7393/12.03.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustuksia. Toiminta-avustusten myöntämisessä sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (hyväksytty kh 23.11.2009, päivitetty kh 6.11.2017). Avustuksia jaetaan kaupungin talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Harkinnanvaraista toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen perustoimintaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää toiminta-avustuksia seuraavissa avustuskokonaisuuksissa:

 • kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
 • festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset
 • kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset
 • maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset
 • liikuntapalvelujen toiminta-avustukset
 • kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset
 • soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset
 • nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • perheitä tukevan työn toiminta-avustukset
 • vanhempainyhdistysten avustukset

Yleisissä avustamisen periaatteissa todetaan, että avustuksen myöntäjä voi asettaa painopisteitä avustusten myöntämiselle. Toiminta-avustusten arviointikriteereillä selkeytetään avustusten jakoperusteita ja näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointiperusteet on hyväksytty 16.11.2017. Näihin kriteereihin esitetään pieniä muutoksia. Kuhunkin avustuskokonaisuuteen liittyvät avustamisen edellytykset ja painotukset käsitellään liitteessä.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustusten arviointikriteereitä esitetään muutettavaksi vastaamaan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 23.4.2018 päättämää talouden tasapainottamisohjelmaa. Liikuntapalvelujen hintojen korotuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahojen leikkauksen kompensoimiseksi lasten ja nuorten toimintaa painotetaan aiempaa enemmän liikuntapalvelujen toiminta-avustusten jaossa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusten arviointiperusteet on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan kokouksessa 30.10.2014. Avustuskriteereitä esitetään uudistettavaksi uuden lautakuntarakenteen ja kaupunkistrategian mukaisiksi sekä lisättäväksi samaan asiakirjaan muiden sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten kanssa. Tästä syystä kulttuuri- ja taideyhteisöjen arviointiperusteita on tiivistetty ja niistä on poistettu hakemusmateriaaliohjeistus. Sisällöllisenä muutoksena kriteereihin esitetään, että jatkossa tästä kokonaisuudesta ei kohdenneta avustusta vapaan sivistystyön toimijoille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten päivitetyt arviointikriteerit hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marja Pärssinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Anna Henttonen, Anne Lahtinen, Minnakaisa Kuivalainen, Tuula Martikainen, Elise Pedersen, Jaakko Laurila, Taina Myllyharju

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.