Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen

TRE:3832/12.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetuin lain ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi toimijat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan 14.12.2014 hyväksymien ohjausperiaatteiden mukaan. Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta.

Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien tulee olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat opiskella entisten opetussuunnitelmien mukaan enintään 31.7.2021 saakka.

Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Molempien oppimäärien mukaiset opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Tampereen kaupungin opetustoimilupa on tällä hetkellä 30 yksiköllä. Lisäksi Opetusministeriön opetustoimiluvalla toimii neljä oppilaitosta: Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä, Pirkanmaan musiikkiopisto, Sorin Sirkus ja Tampereen konservatorio.

Tampereen kaupungin opetustoimiluvalla toimiville taiteen perusopetusta antaville yksiköille on lukuvuoden 2017-2018 aikana järjestetty opetussuunnitelmien uudistamiseksi 4 yleistä infotilaisuutta, 8 pienryhminä toimivaa opetussuunnitelmaklinikkaa sekä henkilökohtaista ohjausta. Tukiprosessiin osallistui 16 oppilaitosta.

Vuodesta 2005 alkaen kaupungilla on toiminut työryhmä, joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle. Vuoteen 2011 saakka työryhmä toimi epävirallisesti, sitten pormestarin nimeämänä. Nykyinen pormestarin 18.9.2017 nimeämä ohjausryhmä on arvioinut kaikki sille toimitetut opetussuunnitelmat. Aiemmin sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt (7.6.2018, §98) 24 opetussuunnitelmaa.

Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän arvioinnin perusteella seuraavat opetussuunnitelmat on laadittu Opetushallituksen antamien uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti ja niitä esitetään hyväksyttäväksi:

MUSIIKKI
Yhdenvertaisen taiteen oppilaitos VIMMART (yleinen oppimäärä)
TANSSI
Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff (laaja oppimäärä)
TEATTERITAIDE
Suomen Teatteriopisto (laaja oppimäärä)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Hyväksytään seuraavat opetussuunnitelmat:

MUSIIKKI
Yhdenvertaisen taiteen oppilaitos VIMMART (yleinen oppimäärä)
TANSSI
Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff (laaja oppimäärä)
TEATTERITAIDE
Suomen Teatteriopisto (laaja oppimäärä)

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Apulaisrehtori Päivi Varjosalo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

hakijat, Päivi Varjosalo, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.