Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019-2030

TRE:2509/10.03.06/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja suunnittelija Anna Henttonen, puh, 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.5.2016 liikuntapaikkarakentamista koskevan pitkän tähtäimen suunnitelman. Liikunta- ja urheiluolosuhteita koskevien päätösten vuoksi vuonna 2016 hyväksyttyä suunnitelmaa on tarpeen päivittää siten, että erityisesti Kansi ja areena -hankkeen sekä yksityisessä liikuntapaikkarakentamisessa tapahtuneet muutokset huomioidaan. Lisäksi kaupungin väestömäärän kasvu ja eri liikuntalajien kysyntään liittyvät muutokset tulee huomioida aiempaa paremmin.

Suunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2018 ajan, ja luonnosta on käsitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä keväällä 2018. Toimielinten linjaukset on huomioitu suunnitelman valmistelussa. Liikuntapaikkoihin liittyvistä kuntalaisten tarpeista on järjestetty kesäkuussa 2018 verkossa Harava-kysely, jossa annetut mielipiteet ja toiveet on huomioitu suunnitelman valmistelussa. Lisäksi Tampereen urheiluseuraparlamentti on käsitellyt luonnosta yhdessä nuorisovaltuuston edustajien kanssa kokouksessaan 24.4.2018. Valtuustosalissa järjestettiin 12.9.2018 avoin yleisötilaisuus, ja lisäksi suunnitelmaluonnos on ollut avoimesti kommentoitavissa verkossa 10.-23.9.2018. Kommentointiajan päätyttyä tulleita ehdotuksia on myös huomioitu nyt esitettävässä suunnitelmassa.

Liikuntapaikkojen rakentamisen suunnitelman lähtökohtia ovat:

 • Yksittäisiä liikuntapaikkoja ja nuorisokeskuksia ei tarkastella pelkästään erillisinä, vaan niillä on vaikutuksia myös toisiin liikuntapaikkoihin ja nuorisokeskuksiin (perusparannusten / rakentamisen aikataulu, laajuus jne.). Myös yhteydet kaupungin muuhun palvelutoimintaan (erityisesti varhaiskasvatus, perusopetus ja 2. asteen koulutus) on huomioitava.

 • Suunnitelmallisella toiminnalla varmistetaan oikea-aikainen investointi- ja ylläpitorahoitus toteutettaville kohteille. Jotta resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti, tulee liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten rakentamisen laajuus ja laatutavoitteet asettaa harkitusti.

 • Uusien kohteiden sijoittamisessa ja olemassa olevien kohteiden kunnostamisessa tulee ottaa huomioon kaupunkirakenteen laajentuminen ja täydentyminen sekä asukasmäärän kasvu, palveluiden riittävän tasapuolinen tarjonta sekä nykyisten liikuntapaikkojen ja nuorisokeskusten olosuhteet ja niiden käyttö.

 • Kaupungilla on käytössään rajalliset resurssit sekä rakentamiseen että alueiden ylläpitoon.

 • Yksityiset liikuntapaikat täydentävät kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja.

 • Suunnitelmissa ja rakentamisessa huomioidaan valtioneuvoston antama liikuntapoliittinen selonteko, joka kattaa mm. linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta.

Suunnitelma sisältää liikuntapaikkojen rakentamisen keskeisimpien hankkeiden tarvearvion ja kuvaukset vuosille 2019-2030 sekä liikuntapaikkojen rakentamisen verkon osalta myös isoimmat koulujen salit ja uimarannat merkittävinä liikuntapaikkoina.

Suunnitelmaan sisältyvät karttaesitykset sekä Tampereen kaupungin merkittävistä liikuntapaikoista että ko. verkkoa täydentävistä yksityisistä liikuntapaikoista. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy katsaus koulujen ja päiväkotien pienemmistä liikuntaolosuhteista sekä koulupihojen kehittämisestä lähiliikuntapaikkoina. Liikuntapaikkojen rakentamisen suunnitelman tarkastelun ulkopuolelle jäävät mm. pallo- ja pelikentät (talvisin jääalueet), joiden osalta linjauksia on jo aiemmin tehty kenttä- ja ulkoliikuntaympäristöt 2015-2025 suunnitelmassa.

Pormestari on asettanut 5.9.2018 työryhmän ohjaamaan Hakametsän alueen kehittämistä. Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelmassa esitettyjen kohteiden osalta varmistetaan jatkosuunnittelussa yhdenmukaisuus Hakametsä-työryhmän työn kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tampereen kaupungin liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2019-2030 hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Yksittäiset hankkeet valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon erikseen kaupungin talonrakennushankkeiden valmisteluprosessin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomusponnet:

"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman etenemistä tarkastetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnassa säännöllisesti vähintään vuosittaisen talousarvion sekä palvelu ja vuosisuunnitelman valmistelun yhteydessä. Ja, että kaikki isommat suunnitelman muutokset tai sisältöjen kehittämissuunnitelmat tuodaan ennakolta sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn."

ja

"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen aikataulutuksen suunnitelmassa pidemmän ajan suunnitelmissa (2019-2030) kehitettävien kohteiden priorisointijärjestys on seuraava:

 • uimarantojen kehittäminen
 • Koillis-Tampereen Palvelut
 • 1-2 skeittipaikan rakentaminen
 • kahden jäähallin rakentaminen
 • Hiedanrannan/Lielahden palvelut"

Kokouskäsittely

Anne-Mari Jussila teki seuraavat toivomusponsiesitykset:

"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen suunnitelman etenemistä tarkastetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnassa säännöllisesti vähintään vuosittaisen talousarvion sekä palvelu ja vuosisuunnitelman valmistelun yhteydessä. Ja, että kaikki isommat suunnitelman muutokset tai sisältöjen kehittämissuunnitelmat tuodaan ennakolta sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn."

ja

"Lautakunta edellyttää, että liikuntapaikkarakentamisen aikataulutuksen suunnitelmassa pidemmän ajan suunnitelmissa (2019-2030) kehitettävien kohteiden priorisointijärjestys on seuraava:

 • uimarantojen kehittäminen
 • Koillis-Tampereen Palvelut
 • 1-2 skeittipaikan rakentaminen
 • kahden jäähallin rakentaminen
 • Hiedanrannan/Lielahden palvelut"

Puheenjohtaja Matti Helimo kannatti esityksiä. Jussilan toivomusponsiesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Pekka P. Paavola, Virpi Ekholm, Monika Sola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)