Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuustoaloite koulujen kahdeksan aamuista luopumiseksi - Aila Dündar-Järvinen

TRE:6140/12.00.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen (sd) esittää valtuustoaloitteessaan, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kouluja suunnittelemaan koulupäivät niin, että aikaisista kouluaamuista luovutaan.

Viimeaikaiset tutkimustulokset tukevat sitä käsitystä, että murrosikäisten koulupäivän olisi hyvä alkaa myöhemmin. Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluissa on jo usean lukuvuoden ajan ollut toimintaohje, että koulujen ensimmäisen tunnin aloitusaika ei ole klo 8.00 vaan myöhemmin. Kokonaan koulupäivien aloittaminen vasta klo 9 alkaen ei ole mahdollista, sillä opetuksen järjestäminen edellyttää erityisesti yläkouluikäisillä niin useita tunti- ja ryhmävaihtoehtoja, että oppitunteja sijoittuisi myös klo 16-17 aikaan, eikä tämä tukisi oppilaiden harrastamisen mahdollisuuksia. Tästä syystä koulupäivien myöhentäminen on mahdollista joustavasti klo 8.15 -8.45. Tämä edellyttää välituntikäytänteiden tarkastelua.

Henkilöstöltä ja oppilailta on tiedusteltu näkemyksiä koulujen alkamisajankohtaan liittyen. Niin oppilaiden kuin henkilöstön mielipide oli, että koulu voisi alkaa klo 8.15 tai 8.30. Nämä ajat ovat jo nytkin muutamissa kouluissa alkamisajankohtia. Osassa kouluja joillakin ryhmillä tunnit alkavat klo 9. Jos kaikki kouluaamut alkaisivat klo 9 tai myöhemmin, haasteeksi saattaisi tulla alakoululaisten ja erityisesti 1-2 luokkien oppilaiden aamut, jotka voisivat muodostua hoidollisesti hankalaksi ja/tai yksinolon aika pitenisi huoltajien ollessa työelämässä mukana. Opettajien näkökulma oli, että oppilaat ovat vastaanottavaisimmallaan aamun ensimmäisellä / ensimmäisillä tunnilla /tunneilla. Myös kunnan reuna-alueilla bussivuorot ja kuljetukset määrittelevät osittain koulun alkamisajankohtaa. Kouluilla on siis jo nyt mahdollisuus joustoon alkamisajankohtien suhteen.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen johtoryhmä on linjannut, että lukuvuoden 2019-2020 alusta Tampereen kaupungin perusopetuksessa kaikki koulut kuljetusolosuhteet huomioiden myöhentävät koulupäivän aloituksen 8.15-8.45 alkavaksi ja erityisesti yläkoululaisten osalta koulupäivän aloituksen olisi hyvä painottua klo 8.30-8.45 välille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: 

Aila Dündar-Järvisen aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)