Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 27 Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajat ja perimättä jättäminen

TRE:1333/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Elli Rasimus, puh. 050 523 7386, palvelupäällikkö Elise Kuismanen, puh. 040 8062 899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisestä ja alentamisesta on päättänyt Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 16.2.2017 § 24:ssä sekä Sivistys- ja kulttuurilautakunta 14.2.2017 § 64:ssä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) muutoksen myötä. Lautakunnan päätöksellä aamu- ja iltapäivätoiminta on ollut maksutonta perhekokokohtaisten tulorajojen mukaisesti siten, että tulojen mukaan asiakasmaksua ei perittäisi kunnallisesta kokopäivähoidosta.

Perusopetuslain (628/1998) 48 f §:n mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää perittävien kuukausimaksujen määrästä. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on päättänyt asiakasmaksuista 17.3.2016 § 36:ssä ja Sivistys ja kulttuurilautakunta on päättänyt asiakasmaksuista 14.12.2017 § 65:ssa. Lautakunnan päätöksen mukaisesti Tampereella aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on 1-3 tunnin hoitokokonaisuudesta 70 euroa (vanhemmalta sisarukselta 60 euroa), 3-4,5 tunnin hoitokokonaisuudesta 120 euroa (vanhemmalta sisarukselta 110 euroa) ja 4,5-6 tunnin hoitokokonaisuudesta 140 euroa (vanhemmalta sisarukselta 120 euroa) kuukaudessa. Esiopetusta täydentävän Eppu-kerhotoiminnan asiakasmaksun sisarusalennus esioppilailta on 50% vanhimman sisaruksen asiakasmaksusta, mikäli esioppilaalla on saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa. Perusopetuslain 48 f §:n 4. mom. mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä esiopetusta täydentävä Eppu-kerhotoiminta on ollut maksutonta perhekokokohtaisten tulorajojen mukaisesti siten, että tulojen mukaan asiakasmaksua ei perittäisi kunnallisesta kokopäivähoidosta. Koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisen perusteena on käytetty varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) perhekokoa ja tulorajoja. Tuloraja on ensisijainen väline asiakasmaksujen perimättä jättämisessä, koska se on harkinnanvaraista toimeentuloperusteisen maksunalennuksen tai -vapautuksen myöntämistä kevyempi toimenpide asiakkaan näkökulmasta ja täyttää useimpien asiakkaiden kohdalla toimeentulon turvaamisen vaatimuksen. Huoltaja voi valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi joko päiväkodeissa järjestettävän osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai koulujen tiloissa pidettävän Eppu-kerhotoiminnan.

Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017). Indeksimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymiseen vaikuttavat perhekokokohtaiset tulorajat nousevat ja nuorimmalta lapselta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu laskee 289 euroon kuukaudessa. Indeksitarkastuksen myötä myös maksuttomaan aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat tulee käsitellä uudelleen. 1.8.2018 muutokset maksuperusteissa aiheuttavat kaikkien asiakkaiden maksupäätösten uusimisen.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset (brutto) ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tällä hetkellä voimassa olevat maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat:

Perheen koko/henkilöä Tuloraja/kuukausi
2 2302
3 2898
4 3255
5 3613
6 3970

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuttomaan koululaisten ja esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivätoimintaan oikeuttavat tulorajat 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko/henkilöä Tuloraja/kuukausi 1.8.2018 alkaen
2 2354
3 2965
4 3332
5 3699
6 4065

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Päätetään koululaisten ja esiopetusta täydentävän aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajat ja perimättä jättäminen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2018 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat seuraavat tulorajat:

Perheen koko/henkilöä Tuloraja/kk
2 2354
3 2965
4 3332
5 3699
6 4065

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 euroa 1.8.2018 alkaen kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksuvapautus lastensuojelun tukitoimena voidaan myöntää sosiaalityöntekijän kirjallisen ilmoituksen mukaan määräajaksi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Maksuvapautusta on haettava kirjallisesti sille tarkoitetulla lomakkeella ja maksuvapautus voidaan myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu Konsernipalveluyksikön Asiakasmaksut-tiimissä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Palvelupäällikkö Elise Kuismanen ja asiakaspalvelupäällikkö Elli Rasimus olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Ulf Schnabel, Vesa-Matti Kangas, Elli Rasimus, Elise Kuismanen, Kristiina Järvelä, Taru Kuosmanen, Jaana Hartman

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.