Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 12 Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle 2019

TRE:7141/12.03.00/2018

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusten hakuaika oli 1.-30.11.2018. Määräaikaan mennessä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusta haki 21 yhteisöä. Vuonna 2018 hakijoita oli 23.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.11.2018 hyväksyessään talousarvion vuodelle 2019 vähentää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelupalvelujen avustusmäärärahaa 150 000 eurolla vuodelle 2019. Määrärahan leikkauksen esitetään kohdentuvan kuttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, koska vuoden 2018 määrärahavähennys (100 000 €) kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vuodelle 2019 festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksille on varattu 633 000 euroa. Avustusesitys on valmisteltu talousarvio huomioiden siten, että palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kirjatusta määrärahasta säästyy n. 15 000 €. Lisäksi avustusesityksessä on otettu huomioon kolmen festivaalin välivuosista aiheutuvat muutokset määrärahan jakamiseen (Annikin Runofestivaali, Mukamas ja Circus Ruska).

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on määritelty arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan. Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, jotka on tarkoitettu vakiintuneen ja toistuvasti järjestettävän festivaalin tai merkittävän toistuvan kulttuuritapahtuman toteuttamiseen. Festivaali tai tapahtuma katsotaan vakiintuneeksi, kun se on toiminut vähintään kolme vuotta ja tapahtuman järjestäjällä on potentiaalia kehittää sitä edelleen.

Festivaaleiksi katsotaan kulttuuritapahtumat, jotka ovat kestoltaan 2–10 päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa. Kokonaisuudesta voidaan avustaa myös yksipäiväisiä tapahtumia, mikäli niiden merkittävyys taiteenalansa kentällä on erityisen suuri. Avustus on tarkoitettu festivaaleille ja tapahtumille, jotka aktivoivat ihmisiä osallistumaan, ovat ammattimaisesti toteutettuja ja merkittäviä kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna. Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus (erityisesti Tampereella järjestetyt tilaisuudet ja niiden osallistujamäärät).

Tuettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen, tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen, hakijan riittävään omaan rahoitusosuuteen sekä tapahtumalle myönnettyyn muuhun rahoitukseen. Tapahtuman talouden tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu. Julkisen tuen osuus kaikista menoista saa ohjeellisesti olla maksimissaan 80 %.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia Kulttuuri- ja taide -yksiköstä, Tampereen Musiikkijuhlista sekä Kulttuurikummit ry:stä.

Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry, Tampereen Teatterikesä ry sekä Pispalan Sottiisi saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan.

Arvioinnin perusteella seuraavien yhteisöjen järjestämien festivaalien tai tapahtumien sisällöt eivät täytä avustuskriteereihin kirjattuja edellytyksiä vakiintuneesta, toistuvasti Tampereella järjestettävästä tapahtumasta, kansainvälisestä, valtakunnallisesta tai alueellisesta merkittävyydestä tai niiden sisällön ja tavoitteiden on katsottu olevan pääsääntöisesti muuta kuin kulttuuritoimintaa: Ahjolan Setlementti ry, Pispalan musiikkiyhdistys ry ja Pirkanmaan perhokalastajat ry. Koska toiminta-avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi, ei Lost in Music -festivaalille esitetä avustusta. Lisäksi Circus Ruskan kannatusyhdistys ry:lle ei esitetä vuodelle 2019 avustusta, koska yhdistys on hakenut vuodelle 2018 myönnetyn avustuksen siirtoa vuodelle 2019. Siirtoanomuksen syynä on festivaalin ajankohdan siirtämisestä aiheutunut festivaalin välivuosi vuonna 2018.

Ahjolan Setlementti ry:n ja Pispalan musiikkiyhdistys ry:n hakemukset on toimitettu Kulttuuri- ja taide -yksikköön tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi.

Avustusta esitetään myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 587 097,44 euroa, josta raha-avustusta on 542 000 euroa ja tila-avustuksia 45 097,44 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2019 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista verrattuna vuoden 2017 ja 2018 avustussummiin.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 21.1.2019 alkaen pyynnöstä suunnittelija Susanna Lundströmin huoneessa keskusvirastotalon 3. kerroksessa (Aleksis Kiven katu 14–16, p. 040 355 8745), sekä kokouspäivänä klo 15.00 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle 2019 myönnetään seuraavasti:

Fest Afrika ry 5 000€
Finlayson Art Area 4 000€
Loud Silents ry 4 000€
Maailmantango ry 9 000€
Pispalan Sottiisi/Suomen Nuorisoseurat ry 75 000€
Kirjalitta-festivaali/Sanataideyhdistys Yöstäjä ry 3 000€
Taidesuunnistus ry 8 000€
Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry 12 000€
Tampere Kuplii ry 6 000€
Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry 196 000€
Tampereen Flamencoviikko ry 10 000€
Tampereen Teatterikesä ry 198 000€
Tampering ry 3 000€
VAF ry/Valoa-festivaali 3 000€
Backlight-festivaali/Valokuvakeskus Nykyaika ry 6 000€

Toiminta-avustukset yhteensä 542 000 euroa.

Tilat myönnetään korvauksetta käyttöön seuraavasti:

Pispalan Sottiisi/Suomen Nuorisoseurat ry 14 534,88€
Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry 15 416,52€
Tampereen Teatterikesä ry 15 146,04€

Tilakustannukset yhteensä 45 097,44 euroa.

Toiminta-avustukset ja tilakustannukset yhteensä 587 097,44 euroa.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Esteellisyys

  • Joni Lehtimäki ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Hakijat, Susanna Lundström, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen, Tuula Martikainen, Jaakko Laurila, Marja Pärssinen, Lauri Savisaari, Teemu Irri, Pirjo-Liisa Länkinen, Petra Järvinen