Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 10 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset vuodelle 2019

TRE:5414/12.03.00/2018

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset sekä aiemmat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan taidelaitosavustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 26.11.2018). Päivitettyjä avustusten myöntämiseen liittyviä kriteereitä ja käytäntöjä on käyty läpi yhteistyössä yhteisöjen kanssa vuoden 2018 aikana.

Kumppanuusavustukset pitävät sisällään kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on varauduttu kumppanuusavustusten myöntämiseen. Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa on huomioitu myös kaupungin tiloissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvien kumppanuusavustusyhteisöjen tilakustannusten kasvu. Poikkeuksen muodostaa Tampere-talon toiminnallisesta laajennushankkeesta aiheutunut vuokrannousu, joka on huomioitu vuoden 2019 talousarviossa ja palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vain osittain, koska talousarvion kehyksestä päätettäessä ei ollut tiedossa ko. rakennushankkeen kokonaiskustannus ja sen aiheuttama vuokrannousu. Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu Tampere-talon tilakustannuksiin vuoden 2018 vuokratason mukaisesti, kun tosiasiallinen vuokrannousu on 114 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa 2018 Tampereen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta vuosille 2018-2020. Talousohjelman toimenpiteisiin sisältyi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahojen vähentäminen kolmen vuoden aikana yhteensä 500 000 eurolla. Vuonna 2018 kohdennettiin 100 000 euron suuruinen säästö taide- ja kulttuuriyhteisöjen, liikuntaseurojen, kulttuuriharrastusyhdistysten sekä maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustuksiin, Vuoden 2019 alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa. Vuoden 2019 talousarviossa kaupunginvaltuusto pienensi säästösummaa 50 000 eurolla, eli avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa. Lautakunnassa syksyllä 2018 käydyn lähetekeskustelun pohjalta vuoden 2019 avustusmäärärahojen leikkaus kohdistetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kumppanuusavustuksiin. Kumppanuusavustusten päätösesitys kasvattaa lautakunnan vuoden 2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisia kokonaismenoja 106 000 eurolla, mikä johtuu Tampere-talo Oy:n vuokrankasvusta.

Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus. Tunnus on kaikkien tamperelaisten toimijoiden vapaassa käytössä ja viestii siitä, että toimija on ylpeä tamperelaisuudestaan. Yhtenäisellä tunnuksella vahvistetaan Tampereen tunnettuutta ja vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere.Finland -tunnusta suositellaan käytettävän osana avustusyhteisön omaa markkinointiaan. Tilanteissa, joissa viestitään toiminnan rahoittajista, käytetään Tampereen kaupungista aina Tampereen vaakunatunnusta.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019 varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Päätös

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Lautakunnan tekemät muutokset on päivitetty liitteeseen.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Esteellisyys

  • Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Arttu Vuori poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varapuheenjohtaja Matti Helimo teki seuraavan muutosesityksen:

"Esitän Tampereen Konservatorio / Tampereen Musiikkiopiston Säätiön, Pirkanmaan Musiikkiopisto / Tampereen NMKY ry:n kumppanuusavustuksen sekä Taito Pirkanmaa ry:n vuodelle 2019 esitettyjen leikkausten perumista ja pitämistä ennallaan vuoden 2018 tasolla, mikä tarkoittaa Tampereen Konservatorion / Tampereen Musiikkiopiston Säätiön avustukseksi 736 000€ sekä Pirkanmaan Musiikkiopisto / Tampereen NMKY ry:n 260 000€ ja Taito Pirkanmaa ry:n 191 000€.

Samalla esitän Tampere-talo Oy:n kumppanuusavustusta vähennettävän vastaavasti 19 000 euroa enemmän kuin oli esitetty 6 694 414 euroon.

Perusteluna esitykselle on Tampereen kaupunginvaltuuston päätös, että talouden tasapainottamistoimet eivät kohdentuisi lapsiin ja nuoriin.

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö ylläpitää Tampereen konservatoriota, joka järjestää musiikki- ja tanssialojen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, niihin liittyvää varhaiskasvatusta sekä muusikon, musiikkiteknologin ja tanssijan tutkintoihin johtavaa ammatillista peruskoulutusta. Lisäksi konservatorio järjestää tamperelaisilla kouluilla iltapäivätoimintana musiikkivalmennusta ja puhallinorkesterikoulutoimintaa.

Tampereen NMKY ry ylläpitää Pirkanmaan musiikkiopistoa, joka järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta klassisella ja rytmimusiikkilinjalla. Lisäksi opistolla on varhaisiän musiikkikasvatusta ja avoin linja. Opisto järjestää monipuolista orkesteri- ja yhtyetoimintaa. PMO toimii kaupungin osoittamissa tiloissa Eteläpuistossa. Pirkanmaan musiikkiopiston avustukseen sisältyy tilakustannuksia 248 023 €.

Taito Pirkanmaan keskeisiä palveluja ovat käsityökurssit, työpajat, käsityön taiteen perusopetusta antava Näpsä-käsityökoulu, näyttelyt, messut, tapahtumat, käsityömateriaalien ja tuotteiden välitys. Kaupungin tuki kohdistuu Taito Pirkanmaa ry:n Tampereen taitokeskusten (Hervannan, Epilän ja Verkarannan) toimintaan ja Tampereella Näpsä-käsityökoulussa lapsille ja nuorille annettavaan käsityön taiteen perusopetukseen."

Antti Hiitti kannatti Helimon muutosesitystä. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Piritta Haapahuhta/sitar, Marja Pärssinen/sitar, Teemu Irri/kuvapa, Anne Karinen/kitia, Niko Suoniemi/kitia, Sanna Keinonen/tarla, Katri Mantere/kopa, Susanna Lundström/kuvapa