Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 9 Toiminta-avustusten myöntäminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi vuonna 2019

TRE:281/12.06.02/2019

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslain 8 a luvun 48 b §:n (1998/628) mukaan kunta voi järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestetään sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna. Yksityinen palvelu toteutetaan avustusperusteisena toimintana. Kaupunki edellyttää, että toiminnan laatutaso on sama sekä kunnallisessa että yksityisessä palvelussa. Asiakaslähtöisyyden huomioiminen on perusta toiminnalle.

Laadunarvioinnin lähtökohtana ovat Opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 ja Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Avustuksen saaja on velvollinen toteuttaman asiakastyytyväisyyskyselyn vanhemmille kerran vuodessa. Kyselyjen tulokset on toimitettava Tampereen kaupungille.

Avustuksen saajan velvollisuus on asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta kehittää toimintaansa. Avustuksen saajan edellytetään osallistuvan kaupungin järjestämiin yhteistyöpalavereihin ja mahdollisiin koulutuksiin. Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden ja kuntakohtaisen toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on 17.3.2016, 36 § määritellyt yksityisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjälle maksettavan avustuksen suuruudeksi iltapäivätoiminnan osalta 450€/lapsi/kausi ja 8.6.2011, § 84 lisäksi 100€/lapsi/kausi, mikäli järjestää myös aamupäivätoimintaa. Avustus maksetaan kaksi kertaa vuodessa avustuksen saajan ilmoittaman lapsimäärän mukaisesti.

Nykyiset toimijat hakivat avustusta vuodelle 2019 9.11.2018 mennessä. Hakemuksia tuli 16, joista yksi ilmoitti jatkavansa toimintaansa ainoastaan kevätlukukauden 2019 loppuun.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustusten valmistelussa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kohdistetaan vuonna 2019 yhteensä 1.144.000 euroa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestämisen toiminta- avustukset vuonna 2019 myönnetään liitteessä mainituille yksityisille toimijoille.

Avustukset maksetaan kasvatus- ja opetuspalvelujen kustannuspaikalta 131116, sisäinen tilaus 22835, tili 472000.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Yksityinen toimija on velvollinen toimittamaan toimintasuunnitelman aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä 29.9.2019 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sirpa Pursiainen ja kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoittivat esteellisyytensä kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenyyksiensä perusteella. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Ville Raatikainen, Petri Peltonen, Pia Mikkola, Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Ulla Siltanen, avustuksen saajat, Sitar