Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 8 Yksityisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2019

TRE:100/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Silvennoinen Marjatta, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen, puh. 050 595 1038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvontasuunnitelmaa (lasten ja nuorten lautakunta 24.5.2017 § 58) tarkennetaan vuositasolla laadittavalla valvonnan vuosisuunnitelmalla.

Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen.

Valvonta yksityisessä varhaiskasvatuksessa perustuu varhaiskasvatuslakiin. Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Uuden lain mukaan varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia on yksityisen palvelun tuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen osalta Aluehallintovirasto, Valvira sekä kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija. Esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonta perustuu perusopetuslakiin (628/1998) ja -asetukseen (852/1998).

Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa esisijaisesti antamalla toiminnan järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Painopisteiden asettaminen vuodelle 2019 pohjautuu vuoden 2018 valvontakertomuksen havaintoihin, kuntakohtaisiin ja valtakunnallisiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelmiin. Varhaiskasvatuksen valvonnan painopisteinä vuonna 2019 on varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta, lasten osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi painopisteinä ovat oppimisympäristöt ja niiden turvallisuus varhaiskasvatuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan vuosisuunnitelma vuodeksi 2019 on liitteenä. Lisäksi liitteinä ovat päivitetyt ohjaus- ja valvonta-asiakirjat. Valvonnan kokonaisuudesta raportoidaan lautakunnalle tarvittaessa ja valvontakertomus vuodelta 2019 esitellään lautakunnassa tammikuussa 2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Marjatta Silvennoinen, Katri Mantere