Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 23 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:960/00.05.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh. 044 485 8944, etunimi.sukunimi@pshp.fi, Sairaalaylihoitaja Paula Hakala, puh. 050 301 5438, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus sekä voimavarat turvataan.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Toimintayksiköt täyttävät arviointilomakkeiston, jonka pohjalta ne laativat oman selontekonsa. Arviointi ja laadittu selonteko tulee käsitellä erillisenä asiana lautakunnan kokouksessa. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeisto sisältää riskiarviota varten tarvittavat tiedot, joiden perusteella konsernihallinto kokoaa yhteenvedon.

Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yksikkö on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä sisäisen tarkastuksen kehittämän arviointimallin avulla.

Kokonaisarviona sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johto lausuu, että yksikön sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat:

  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen saaminen kiinteäksi osaksi suunnittelu-, toiminta- ja päätöksentekoprosesseja
  • Tiedolla johtamisen kehittäminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Anniina Tirronen, Palvelujohtaja

Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tekemä arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Gabrielsson, Paula Hakala, Arto Lemmetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)