Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 5 Ikäneuvo-hankkeen päättyminen ja toiminnan juurruttaminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4222/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Essi Mäki-Hallila, Projektipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila, puh. 040 806 3192, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on päätöksellään 31.8.2016 § 80 hyväksynyt osallistumisensa maakunnalliseen Ikäneuvo-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja ottaa käyttöön Pirkanmaan hankekuntien yhteinen ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Malli toteutti sosiaali- ja terveysministeriön I&O-kärkihankkeen KAAPO-mallia (keskitetty, alueellinen asiakas-/palveluohjaustoimintamalli). Hankkeen kesto oli marraskuusta 2016 lokakuun 2018 loppuun. Siihen osallistuivat Akaan (sis. Urjala), Hämeenkyrön, Ikaalisen, Kangasalan (sis. Pälkäneen), Lempäälän, Nokian, Pirkkalan (sis. Vesilahti), Sastamalan (sis. Punkalaidun), Valkeakosken, Virtojen (sis. Ruovesi), Ylöjärven ja Tampereen (sis. Orivesi) kunnat ja kaupungit sekä hankekumppanit Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Hankkeen päätavoite saavutettiin eli Ikäneuvo-hankkeessa luotiin ja otettiin käyttöön hankekuntien yhteinen ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Lopputulokseen päästiin hankekokeilujen kautta sekä laajalla kuntien ja hanketoimijoiden välisellä yhteistyöllä.

Uuden Ikäneuvo-toimintamallin kuntalaisille selvimmin näkyvin uudistus on uusi ikäihmisten neuvontapuhelin, joka tarjoaa yhdestä numerosta apua kaikkiin ikäihmisiin liittyviin asioihin. Numerosta saa tietoa kunnan palvelujen ja etuuksien lisäksi yksityisten ja järjestöjen palveluista. Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Sastamalan, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtojen, Ruoveden ja Ylöjärven ikäihmisten asioissa neuvoa voi kysyä numerosta 040 733 3949 arkisin klo 8.30–16.00. Palvelua kokeiltiin ulkoisen palveluntuottajan toteuttamana hankeaikana ja hyvien kokemusten jälkeen se päätettiin hankkia myös hankkeen jälkeen. Uudeksi palveluntuottajaksi 1.11.2018 alkaen valikoitui Pihlajalinna Lääkäriasemat Oy. Tamperelaiset ja orivesiläiset saavat apua jatkossakin Kotitori-integraattorisopimuksen kautta Kotitorilta numerosta 03 5656 5700.

Hankkeen myötä kunnissa alkoi lähitoritoiminta Tampereella jo toimineiden lisäksi. Lähitorilta saa neuvoa ja ohjausta kasvokkain. Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi lähitorilla järjestetään tapahtumia ja toimintaa paikallisten ominaispiirteiden mukaisesti yhdessä kuntalaisten kanssa kehittäen. Tampereella ja Orivedellä lähitorit palvelevat muista hankekunnista poiketen jo kaikenikäisiä kuntalaisia. Kaikkien Pirkanmaan lähitorivastaavien verkosto jatkaa säännöllisiä kokoontumisiaan ja lähitoritoiminnan maakunnallista vertaiskehittämistä myös hankkeen jälkeen.

Pirkanmaalle koulutettiin hankkeen myötä 38 uutta asiakasohjaajaa Tampereella jo toimineiden lisäksi. Jokaisessa hankekunnassa toimii nyt asiakasohjaajia, jotka työskentelevät samoin periaattein. Asiakasohjaaja toimii paljon tukea tai palveluja tarvitsevan ikäihmisen apuna. Hän kuuntelee ja selvittää yhdessä ikäihmisen ja hänen omaistensa kanssa, mitä palveluja tai tukea ikäihminen tarvitsee. Asiakasohjaaja on apuna myös tilanteiden muuttuessa. Myös asiakasohjaajien verkosto jatkaa kokoontumisiaan säännöllisesti hankkeen jälkeen.

Erityisesti Tampereella sovellettiin ja pilotoitiin hankkeen aikana CGA-toimintamallia (comprehensive geriatric assessment). Malli on kokonaisvaltainen, moniammatillinen sekä geriatrinen että gerontologinen ajattelumalli ja asiakasohjaajan arviointityöväline, johon tiedonkoontia koordinoi ja ohjaa kotihoidon sairaanhoitaja yhdessä asiakkaan kanssa. CGA on ammattilaisen omaksuma ratkaisukeskeinen ajattelumalli ja työväline, jonka ohjaamana kootaan sekä tarvittava että olemassa oleva ajantasainen tieto (esim. RAI) asiakkaan toimintakyvystä ja elämäntilanteesta. CGA tuottaa tietoa moniammatillisen työryhmän tuella asiakassuunnitelmaan. Pilotista saatiin hyviä tuloksia ja mallia päätettiin juurruttaa ja levittää Tampereella.

Huomionarvoista on, että asiakasohjaus- ja lähitoritoiminta on järjestetty kunnissa uudelleenorganisoimalla nykyresurssia. Hankkeen myötä saatiin levitettyä kuntien välillä hyviä käytäntöjä ja toisaalta poisopittiin vanhoista. Ikäneuvo-hankkeen myötä asiakkaat ovat Pirkanmaalla entistä yhdenvertaisemmassa asemassa, mm. kotihoidon kriteerien ja päätöspohjatekstien yhdenmukaistamisen myötä. Toiminta koetaan nyt perustuvan yhä enemmän tietoon perustuviin päätöksiin niin johdon kuin työntekijöiden taholla. Uuden toimintamallin nähdään tuovan asiakkaan ääni paremmin näkyviin.

Koko hankkeen kokonaisbudjetti oli 3,065 M€ milj. euroa ja toteuma 2,517 M€. Tampereen kaupungin budjetti hankeajalle oli 1 147 331 euroa, josta omarahoitusosuus oli 20 %, jonka pystyi kattamaan työpanoksen siirroin. Tampereen hankebudjetti ylittyi 1 %:lla. Suurin syy koko hankkeen budjetin vajaaksi jäämiseen oli hankesuunnitelmavaiheessa ollut vaikeus rakentaa budjetteja: työpanoksen siirtojen ennustaminen oli vaikeaa ja lisäksi alun perin kaikille hankekunnille kaavailtu hankehallinnoinnin asiantuntijapalvelun osto pitikin jättää vain Tampereen kustannukseksi.

Hankkeessa käyttöönotettujen toimintatapojen jatkojuurruttaminen, kehittäminen ja tulosten seuranta jatkuu hankekuntien kesken vanhustyön johtajien verkoston johdolla, jossa on kaikkien Pirkanmaan kuntien edustus. Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta on 14.6.2018 § 74 päätöksellään sitoutunut jatkamaan Ikäneuvo-hankkeen suunnitelmien pohjalta ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjausmallin kehittämistyötä ja toimeenpanoa myös hankkeen jälkeen yhdessä muiden kuntien ja maakuntavalmistelun kanssa.

Pirkanmaan ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen malli on laadittu niin, että se toimii, toteutui sote-uudistus tai ei. Hankkeessa syntynyttä materiaalia löytyy osoitteessa tampere.fi/ikaneuvo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Ikäneuvo-hankkeen päättyminen merkitään tiedoksi.

Lisäksi merkitään tiedoksi liitteenä oleva Ikäneuvo-hankkeen Pirkanmaan loppuraportti.

Tiedoksi

Anu Kallio/Pirkanmaan liitto, Anne-Mari Ahonen, Kaisa Taimi, Ella Suojalehto