Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset vuonna 2019 (Yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8052/05.01.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Virva Palomäki, puh. 040 800 4405, kehittämissuunnittelija Ville Laine, puh. 040 806 2846, palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, kehittämissuunnittelija Henna Saarela, puh. 040 683 4030, palvelulinjapäällikkö Ella Suojalehto, puh. 040 759 5163, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista, jotka ovat vuodesta 2016 alkaen korvanneet lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 26.11.2018).

Kumppanuusavustukset pitävät sisällään kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019 varatuissa määrärahoissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymään talousohjelmaan sisältynyt kumppanuusavustusten 10 % vähennysvaade.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli vuoden 2019 kumppanuusavustuksia jo 19.12.2018 kokouksessaan, mutta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa onkin lisäksi huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan joulukuun kokouksessa esittämä tahtotila vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä tekevien lasten ja nuorten palveluita tuottavien järjestöjen kumppanuusavustuksia verrattuna joulukuun kokouksen pohjaesitykseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019 varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Tiedoksi

Ville Laine, Maritta Närhi, Henna Saarela, Ella Suojalehto, Maria Päivänen, Paula Hakanen, Eeva Torppa-Saarinen, Anniina Tirronen, Virva Palomäki, kumppanuusavustuksen saajat