Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.1.2019

§ 6 Tuetun asumisen kriteerit (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:231/05.01.00/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, vs. asiakasohjauksen päällikkö Leena Köykkä, puh. 050 324 8617, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin avo- ja asumispalveluiden psykososiaalisen tuen ja asumisen asiakasohjausyksikön yhteistyönä on laadittu oheisen liitteen mukainen kriteeristö tuetun asumisen palveluun ohjautumisen ja päätöksenteon tueksi. Yhtenäisten kriteerien tarve on todettu tarpeelliseksi kuntalaisten palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi sekä palvelujen kohdentumiseksi niitä eniten tarvitseville kuntalaisille.

Kriteerit liittyvät talousohjelmaan, jonka mukaan vuonna 2019 palveluille on 200 000 euron säästötavoite. Säästötavoite toteutetaan mm. prosessia tehostamalla ja asiakkaan koko palvelutarjontamahdollisuuksien kartoituksella ennen tuetun palvelun palvelupyynnön tekemistä. Lisäksi tarkastellaan sitä, ovatko kaikki asiakkaat oikean palvelun piirissä.

Tampereen kaupungin strategian painopisteinä ovat kotiin vietävät palvelut ja varhaisen tuen ennakoivat palvelut. Strategiassa erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja käyttävien ryhmien tunnistamiseen ja näiden tarpeisiin vastaamiseen. Tuetun asumisen palvelun kohderyhmänä on 18 vuotta täyttänyt yksinasuva tai perheellinen, joka tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen hallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön ja hoitoon kiinnittymisessä. Tuen tarve voi liittyä päihteidenkäytöstä ja/tai mielenterveyden häiriöistä, lastensuojeluhistoriasta tai neuropsykiatrisista ongelmista johtuvista arjen hallinnan ongelmista.

Tuetun asumisen palvelun tavoitteena on antaa tukea asiakkaan omaan kotiin asumisen onnistumiseksi sekä tukea itsenäiseen asumiseen siirtymisessä sekä turvata asiakkaan asunnon säilyminen. Tuetun asumisen palvelua antaa yksityinen palveluntuottaja, jonka työntekijä tukee ja ohjaa asiakasta asumiseen liittyvissä asioissa kuten vuokranmaksussa, asunnon kunnossapitämisestä ja asumissääntöjen noudattamisessa sekä muissa arkielämän asioiden hoitamisessa.

Tuetun asumisen palvelu perustuu asiakkaan ja hänen omatyöntekijän tai muun hoitotahon, esimerkiksi psykiatrinen tai päihde, tekemään palvelupyyntöön, joka käsitellään asumispalveluita koordinoivassa asumisen asiakasohjausyksikössä. Tuetun asumisen palvelun alkaessa asiakas, palveluntuottaja ja lähettävä taho laativat yksilökohtaiset tavoitteet ja niiden toteuttamissuunnitelman palvelun alkaessa ja niitä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Yhteinen suunnitelma sitouttaa palveluun, antaa tietoa palvelun määräaikaisuudesta ja palveluntuottajan toimintatavoista.

Tuetun asumisen palveluun ohjaamisessa huomioidaan asiakkaan oma halu sitoutua työskentelemään tuetun palvelun palveluntuottajan kanssa. Kriteerit on tarkoitettu tukemaan palveluun ohjautumisprosessiin osallistuvien ammattihenkilöiden työtä. Kaikessa päätöksenteossa ja palveluun ohjaamisessa huomioidaan lainsäädäntö sekä asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Kriteerit eivät poista ohjausprosessin yksilökohtaista harkintaa. Kriteerit ohjaavat kuitenkin toimintaa kuntalaisten yhdenvertaisten palveluiden saamiseen Tampereen kaupungin ja Oriveden kaupungin yhteistoiminta-alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Liitteenä olevat tuetun asumisen palvelun kriteerit hyväksytään.

Tiedoksi

Maritta Närhi, Kaisa Taimi, Leena Köykkä, paihdeohjaus(at)tampere.fi, mielenterveysohjaus(at)tampere.fi, Taru Herranen, Eeva-Liisa Lejon