Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 19 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4141/00.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111 ja hallintokoordinaattori Jukka Tapiola, puh. 040 806 2850, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vanhojen lautakuntien toimikausi päättyi 31.5.2017. Myös lautakuntien johtosäännön voimassaoloaika päättyi 31.5.2017.

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 23.1.2017 ja muutti sitä 20.2.2017 sekä 24.4.2017, jolloin hallintosäännön voimaantulokohtaan lisättiin seuraavaa: Kaupunginhallitus oikeutetaan käyttämään 1.6.2017 alkaen tarvittavilta osin uusien toimielinten eli sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksilöasioiden jaoston, sivistys- ja kulttuurilautakunnan, elinvoima- ja osaamislautakunnan, asunto- ja kiinteistölautakunnan, alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston ja alueellisen jätehuoltolautakunnan päätösvaltaa siihen asti, kunnes nämä toimielimet on valittu.

Kaupunginhallitus päätti 5.6.2017 § 363 hyväksyä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirrot tulevaksi voimaan 1.6.2017. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti, että päätös on voimassa kunnes sosiaali- ja terveyslautakunta osaltaan tekee asiasta uuden päätöksen.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Johanna Loukaskorpi, Apulaispormestari

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan välittömästi.

Tämä päätös korvaa kaupunginhallituksen päätöksen 5.6.2017 § 363 sosiaali- ja terveyslautakuntaa koskevan päätösvallan siirron osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Johtaja Taru Kuosmanen, hallintolaki § 28, 1. momentti, 1. kohta Johtaja Arto Ranta, hallintolaki § 28, 1. momentti, 1. kohta Johtaja Anniina Tirronen, hallintolaki § 28, 1. momentti, 1. kohta

Kokouskäsittely

Esteelliset henkilöt poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Arto Ranta, Leena Viitasaari, Paula Hakala, Maritta Närhi, Eeva Torppa-Saarinen, Maria Päivänen, Ella Suojalehto, Arto Lemmetty, Kaisa Taimi, Milja Koljonen, Merja Haapoja, Tuula Haapio, Jukka Tapiola, Nina Pirilä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Puutarhakatu 6, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.