Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 16 Tampereen kaupungin hoitotarvikejakelun yleisohjeen päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:5546/00.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi, aikuisneuvonnan koordinaattori Sirkka Helin, puh. 050 521 5063, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pikäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 5 §).

Tampereen kaupungin hoitotarvikejakelua koskeva yleisohje on hyväksytty Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa 22.4.2015. Sisällön muutosten vuoksi yleisohjetta on nyt päivitettävä.

Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja seurantaa kotona sekä parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan kunnat voivat tarvittaessa laatia omia ohjeistuksiaan hoitotarvikkeiden jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa tarvikemäärää, kuten esimerkiksi diabetesta sairastavan henkilön sairauden hoitoon tarvittavia verensokeriliuskoja. Käypä hoito -suosituksissa on esitetty ohjeellisia määriä hoitotarvikkeiden tarpeista.

Hoitotarvikkeiden jakelu aloitetaan, mikäli asiakkaan tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli kolme kuukautta kestävää. Tarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Hoitotarvikejakelu ei ole ainoastaan tarvikkeiden jakamista, vaan edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta sekä yksilöllistä neuvontaa. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä opastetaan myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia sekä painotetaan potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tampereen kaupungin hoitotarvikejakelun päivitetty yleisohje hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Aikuisneuvonnan koordinaattori Sirkka Helin oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Jäsen Pia Nordström oli poissa päätöksenteon ajan.

Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Eeva Torppa-Saarinen, Kati Myllymäki, Heli Sissala, Sirkka Helin, Tuire Sannisto, Ella Suojalehto, Anne-Mari Ahonen, Sirkka-Liisa Kaistinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Puutarhakatu 6, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.