Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 129 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien arvot (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7039/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Päivi Juurinen, puh. 040 801 6785, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1050, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella on käytössä erikoissairaanhoidon palveluseteli ihotaudeissa, gynekologiassa ja kardiologiassa. Erikoissairaanhoidon palvelusetelituottajaksi on jatkuva haku ja kaikki kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa palvelusetelien arvot.

Palvelusetelien arvot on määritelty Tampereelle niin, että jokaisessa palvelusetelituotteessa edullisimman hinnan ilmoittaneen tuottajan asiakkaalta perimä omavastuuosuus on sama kuin erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu. Asiakkaan maksama omavastuuosuus on palvelusetelituottajan ilmoittaman hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on ollut 35,30 euroa, mutta nousee 1.1.2019 alkaen 41,20 euroon. Alla olevassa taulukossa olevat palvelusetelien arvot on määritelty uuden hinnan mukaisesti. Palvelusetelien arvojen määrittämiseksi olemassa olevilta palvelusetelituottajilta pyydettiin kiinteät hinnat vuodelle 2019.

Palvelusetelituote Palvelusetelin arvo  (€)
Gynekologin vastaanottokäynti ja ultraäänitutkimus 82,80
Ihotautilääkärin vastaanottokäynti 52,80
Ihotautilääkärin vastaanottokäynti sekä toimenpide TAI koepala 130,80
Ihotautilääkärin vastaanottokäynti sekä toimenpide JA koepala 180,80
Aknen hoito / Ihotautilääkärin vastaanottokäynti 52,80
Aknen hoito / Ihotautilääkärin vastaanottokäynti ja kontrollikäynti aknen lääkehoidossa 158,80
Kardiologian konsultaatio 53,80
Kardiologian konsultaatio ja ultraäänitutkimus 233,80

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Perustelutekstissä esitetyt erikoissairaanhoidon palveluseteliarvot vahvistetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palveluntuottajat, Ella Suojalehto, Eeva Torppa-Saarinen, Kati Myllymäki, Heli Sissala, Päivi Juurinen, sitar, tarla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat