Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 132 Maakunnallisen apuvälinepalvelun perustaminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4612/06.02.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on osallistunut vuodesta 2016 lähtien maakunnallisen apuvälinepalvelun suunnitteluun. Suunnittelua edelsi vuonna 2014 esiselvitysvaihe, jonka perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti vuoden 2016 marraskuussa aloittaa maakunnallisen apuvälinepalvelun valmistelun yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Valmistelun tavoitteena oli ottaa käyttöön tarkoitusta varten kilpailutettu, PSHP:n hallinnoima apuvälineiden hallintaohjelma Effector sekä suunnitella tulevan apuvälinekeskuksen toimintaa ja yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon kanssa. Tampereen kaupungin vastaanottopalvelujen apuvälineyksikkö on ollut aktiivisesti mukana valmistelussa, ja kaupunki on osallistunut hankkeen ohjausryhmään.

Effector-ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2018. Ohjelman avulla on rekisteröity kuntien kierrätettävät apuvälineet. Hankkeen ohjausryhmä pyysi kesällä 2018 kunnilta lausuntoa maakunnallisen apuvälinetoiminnan aloittamisesta. Lausunnon antaneet kunnat esittivät näkemyksenään, että aloitus tapahtuisi 1.1.2019. Tampereen lausunnossa esitettiin, että Tampere liittyisi mukaan 1.9.2019. Lausunnon antamisen jälkeen on ilmennyt uusia seikkoja, jotka puoltavat Tampereen liittymistä mukaan yhtä aikaa muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin että Tampereen kaupungin apuvälineyksiköiden nykyiset toimitilat ovat epätarkoituksenmukaiset. Tampere on vuosien ajan etsinyt asiakaspalveluun sopivia tiloja. Sairaanhoitopiiri joutuu etsimään Kaupin kampuksella sijaitseville tiloilleen uudet tilat ja muuttamaan uudistusohjelman edetessä. Tuomen käytössä olevat tilat Kalevan kaupunginosassa Tursonkadulla vapautuvat alkukeväällä 2019. Tilan omistaja on halukas remontoimaan vapautuvat tilat apuvälinepalvelun käyttöön ja solmimaan tiloista määräaikaisen 5+2 vuoden vuokrasopimuksen 1.5.2019 lähtien. Tilojen päävuokralainen olisi Tuomi, jonka alivuokralaisina toimisivat PSHP ja Tampereen kaupunki. Tiloihin sijoittuisivat sekä PSHP:n että Tampereen kaupungin apuvälineyksiköiden asiakaspalvelu- sekä huolto- ja varastotilat. Sairaalapalvelun tarvitsemat tilat sijoitettaisiin Hatanpään ja Kaupin kampuksille. Yhteiset palvelutilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja käynti tiloihin remontoidaan esteettömäksi. Pihassa on pysäköintitilaa.

PSHP:n ja Tampereen kaupungin apuvälineyksiköiden hallinnollinen yhdistäminen selvitetään vuoden 2019 aikana. Mahdollinen yhdistyminen tapahtuisi aikaisintaan vuonna 2020 YT-menettelyn jälkeen. Muiden kuntien apuvälineasiantuntijat hoitavat tehtäviä osa-aikaisesti ja he jatkavat omien kuntiensa palveluksessa.

Maakunnallisen apuvälinekeskuksen perusterveydenhuollon kierrätettävät apuvälineet rahoitetaan sairaanhoitopiirin erityisvelvoitemaksulla, jonka lisäykseksi kierrätettävien apuvälineiden osalta on projektissa määritetty viisi euroa jokaista asukasta kohden. Vuoden 2019 talousarviossa summa on siirretty vastaanottopalvelujen kalustohankinnoista erikoissairaanhoidon tilaukseen, joten esitettävä ratkaisu on kaupungille kustannusneutraali.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tampere liittyy 1.1.2019 alueelliseen apuvälinetoimintaan, jossa uudet perusterveydenhuollon kierrätettävät apuvälineet hankitaan maakunnallisesti yhteiskäyttöön ja aiemmin hankitut ovat myös tarpeen mukaan kierrätettävissä.

Toimia maakunnallisen apuvälinepalvelun asiakaspalveluun soveltuvien tilojen järjestämiseksi jatketaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Perttu Jussila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Lemmetty, Mika Vuori, Eeva Torppa-Saarinen, Kati Myllymäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat