Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 130 Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelien arvot (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8038/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, palvelulinjan päällikkö (ovo), sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lapsiperheiden neuvonta- ja terapiapalveluissa on ollut vuodesta 2015 lähtien käytössä palveluseteli. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 30.10.2014 (§ 113). Palvelusetelit myöntää Tampereen kaupungin perheneuvola voimassa olevien kriteerien mukaisesti ja niillä hankittavat palvelut vastaavat sisällöltään perheneuvolan palveluja. Palvelun kirjaukset ja laskutus tapahtuvat PSOP-järjestelmän kautta.

Vuonna 2017 palveluseteleitä myönnettiin yhteensä noin 170 kappaletta ja vuonna 2018 marraskuun loppuun mennessä seteleitä on myönnetty noin 160 kappaletta. Palvelusetelituottajia on tällä hetkellä 17. Heidän toimintaansa niin asiakastyössä kuin yhteistyöhön perheneuvolan työntekijöidenkin kanssa ollaan tyytyväisiä. Toiminnalla on saavutettu sille asetetut tavoitteet; palvelusetelin avulla on pystytty lisäämään varhaista tukea ja hoitoa, nopeuttamaan ja kohdentamaan palveluja niille perheille, jotka ovat ennen joutuneet jonottamaan pitkään. Tämän lisäksi on pystytty monipuolistamaan perheille tarjottavia neuvonta- ja terapiapalveluja. Palvelusetelin tuotteista parisuhdeterapia on ollut selkeästi käytetympi, mutta molemmat tuotteet nähdään edelleen tarpeellisina.

Palvelusetelin tuotteisiin tai arvoihin ei nähdä olevan tarpeellista tehdä muutoksia. Palveluiksi ja arvoiksi esitetään seuraavia:

1) Kasvatuksellinen ohjaus ja neuvonta, 45 min 70 euroa ja 90 min 110 euroa

2) Parisuhdeterapia, 45 min 70 euroa tai 90 euroa, 90 min 110 euroa tai 130 euroa. Erottava tekijä hinnan suhteen on terapeutin pätevyys.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalvelujen palvelusetelin palveluihin ja arvoihin ei tehdä muutoksia. Ne ovat seuraavat:

1) Kasvatuksellinen ohjaus ja neuvonta 45 min 70 euroa, 90 min 110 euroa

2) Parisuhdeterapia 45 min 70 euroa tai 90 euroa, 90 min 110 euroa tai 130 euroa. Erottava tekijä hinnan suhteen on terapeutin pätevyys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Sirkku Rahikkala, Tuire Sannisto, Sini Hellstén, Eija Haapanen, palvelusetelituottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat