Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset vuonna 2019 (Yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8052/05.01.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämissuunnittelija Ville Laine, puh. 040 806 2846, sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, kehittämissuunnittelija Henna Saarela, puh. 040 683 4030, ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto, puh. 040 759 5163, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista, jotka ovat vuodesta 2016 alkaen korvanneet lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 26.11.2018).

Kumppanuusavustukset pitävät sisällään kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019 varatuissa määrärahoissa on huomioitu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymään talousohjelmaan sisältynyt kumppanuusavustusten 10 % vähennysvaade.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2019 varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Anniina Tirronen, Palvelujohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavin saatesanoin:

"Lautakunta on huolissaan lastensuojelun tämänhetkisestä tilanteesta sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden pitkistä jonoista, joten se esittää kumppanuusavustuksia uudelleen valmisteluun siten, että ennaltaehkäisevää työtä tekeville lasten ja nuorten palveluita tuottaville järjestöille ja osin Omapolulle osoitetaan avustussummasta 40 000 € esitettyä enemmän. Tästä summasta osoitetaan puolet eli 20 000 € Tammenlehvältä ja loput muilta sotaveteraanijärjestöiltä."

Kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Esteellisyys

  • Taru Kuosmanen ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Johanna Loukaskorpi ilmoitti esteellisyytensä hallintoneuvoston jäsenyytensä perusteella. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorven ollessa esteellinen varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.

Esittelijä teki teknisiä korjauksia liitteeseen "Kumppanuusavustukset 2019". Puheenjohtaja totesi korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunnalle saapunut asiaa käsittelevä kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Ulla-Leena Alppi teki seuraavan muutosesityksen: "Kumppanuusavustukset säilytetään vuoden 2018 tasolla." Jyri Keränen kannatti Alpin esitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys (Äänestys 1): Esittelijän pohjaesitys "Kyllä", Ulla-Leena Alpin muutosesitys "Ei".
Äänestyksen tulos Alpin muutosesitys hylättiin äänin 1-9.
Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Perttu Jussila teki seuraavan esityksen asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi: "Lautakunta on huolissaan lastensuojelun tämänhetkisestä tilanteesta sekä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisestä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden pitkistä jonoista, joten se esittää kumppanuusavustuksia uudelleen valmisteluun siten, että ennaltaehkäisevää työtä tekeville lasten ja nuorten palveluita tuottaville järjestöille ja osin Omapolulle osoitetaan avustussummasta 40 000 € esitettyä enemmän. Tästä summasta osoitetaan puolet eli 20 000 € Tammenlehvältä ja loput muilta sotaveteraanijärjestöiltä." Petri Siuro kannatti Jussilan palautusesitystä. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys (Äänestys 2): Esittelijän pohjaesitys "Kyllä", Perttu Jussilan palautusesitys "Ei".
Äänestyksen tulos: Jussilan palautusesitys hyväksyttiin äänin 7-1 (kaksi tyhjää ääntä).

Äänestykset
Äänestys 1: Esittelijän pohjaesitys "Kyllä", Ulla-Leena Alpin muutosesitys "Ei"

Kyllä
Anne-Mari Jussila
Perttu Jussila
Jyri Keränen
Pia Nordström
Jani Moisio
Sari Simontaival
Petri Siuro
Alisa Sankala
Ari Wigelius
Ei
Ulla-Leena Alppi

Äänestys 2: Esittelijän pohjaesitys "Kyllä", Perttu Jussilan palautusesitys "Ei"

Kyllä
Ari Wigelius
Ei
Anne-Mari Jussila
Perttu Jussila
Jyri Keränen
Pia Nordström
Alisa Sankala
Sari Simontaival
Petri Siuro
Tyhjä
Ulla-Leena Alppi
Jani Moisio

Tiedoksi

Avustusten saajat, Ville Laine, Maritta Närhi, Henna Saarela, Ella Suojalehto, Maria Päivänen, Paula Hakanen, Eeva Torppa-Saarinen, Anniina Tirronen, Virva Palomäki, kannanoton allekirjoittajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat