Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 124 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:5687/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt lautakunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmän ja -linjojen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmista raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.

Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toimenpidekokonaisuudet kuvaavat, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimenpidekokonaisuudet ovat: 1) Palvelurakenneuudistuksen jatkaminen: oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen, 2) asiakaslähtöinen palvelupolkujen ja yhdyspintojen tunnistaminen ja hallinta, 3) asiakaskokemuksen parantaminen toimijuuden tukemisen ja osallisuuden lisäämisen kautta, 4) tuloksellisuuden johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, 5) osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä 6) tiedolla johtamisen juurruttaminen läpi koko organisaation. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää yhden tai useamman toimenpiteen, joista esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman kokouksessaan 19.11.2018 § 216. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on noudatettu kaupunginvaltuuston 23.4.2018 § 74 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Lisäksi vuosisuunnitelmaan sisältyy kaupunginhallituksen kehyspäätöksen 20.8.2018 § 330 liitteenä esitetyt talouden tasapainottamistoimenpiteet, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan 13.9.2018 ja kaupunginvaltuuston 19.11.2018 päättämät muutokset. Vuosisuunnitelma sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 7,8 milj. euroa. Tarkemmat summat ja kuvaukset edellä mainituista toimenpiteistä on esitetty palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä 1 olevassa taulukossa. Lisäksi talousohjelmaan kaupunkitasolla sisältyviä hallinto- ja henkilöstöetuuksien säästötavoitteita on kohdistettu sosiaali- ja terveyslautakunnalle yhteensä 0,5 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta muodostaa yhden palveluryhmän: avo- ja asumispalvelut.  Erikoissairaanhoidon palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja muut erikoissairaanhoidon palvelut esitetään vuosisuunnitelmassa oman kokonaisuutenaan. Lautakunta vastaa Tampere-Orivesi -yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmän alaiset palvelulinjat. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ja asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelulinjoille.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palvelulinjat:
•Ikäihmisten palvelulinja
•Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja
•Psykososiaalisen tuen palvelulinja
•Vastaanottopalvelujen palvelulinja
•Erikoissairaanhoidon palvelut

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma. Palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot ovat 99,987 milj. euroa, toimintamenot -850,271 milj. euroa, toimintakate -750,284 milj. euroa, rahoitustulot 1,7 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -1,9 milj. euroa. Tilikauden tulos on -750,484 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -1,531 milj. euroa. Palveluista oman toiminnan osuus on 307,7 milj. euroa (36,1 %) ja muun tuotannon osuus 544,5 milj. euroa (63,9 %).

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja vuosisuunnitelman toimintakatteen välillä on eroa 0,871 milj. euroa johtuen työttömyysvakuutusmaksun alentumisesta. Maksun alenemisen vaikutuksia ei ehditty ottaa huomioon toimintayksiköiden talousarvion valmistelussa, vaan se kohdennettiin talousarviossa konsernihallinnon yhteisiin eriin. Vuosisuunnitelmassa maksun alennus vähennetään toimintayksiköiltä konsernijohtajan päätöksellä 30.11.2018 § 181.

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 21,327 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset.

Vuoden 2018 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan sisältyy riskejä talouden osalta. Lokakuun talouskatsauksen toimintakate-ennuste oli 5,7 milj. euroa budjetoitua heikompi. Lisäksi palvelutarpeen suunniteltua suurempi lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä saattaa aiheuttaa talousarviossa ylityksiä. Suurimmat ylitysuhat ovat Pshp:n erikoissairaanhoidon palvelutilauksessa, vammaispalveluissa, lastensuojelun sijaishuollossa ja kotihoidossa. Taloustilanne edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista ja reagointia ennustettuihin budjettiylityksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019 hyväksytään.

Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma.

Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.

Kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi:

"Sosiaali-ja terveyslautakunta nostaa uudelleen esiin lastensuojelun vakavan tilanteen ja muistuttaa 13.9.18 hyväksymästään ponnesta. Siinä lautakunta esitti kaupunginhallituksen ja valtuuston selvittävän nopealla aikataululla, miten lastensuojelun kestämätöntä tilannetta voidaan parantaa. Lastensuojelu tarvitsee ensi tilassa lisää työntekijäresurssia."

Kokouskäsittely

Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Sirpa Koivisto poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Esittelijä muutti liitettä "PAVU 2019" siten, että sivun viisi Hankintalinjausten kolmas kohta muutettiin muotoon "Hankintojen laatu- ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan aktiivisesti ennen ja jälkeen kilpailutusten." sekä sivun 26 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset -osion kolmannen kappaleen toinen lause muutettiin muotoon "Talousohjelman osana toteutetaan hoitotarvikejakelun käytäntöjen uudelleenarviointi." Puheenjohtaja totesi korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Lisäksi esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että lautakunnalle saapunut asiaa käsittelevä kannanotto merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan toivomusponsiesityksen:

"Sosiaali-ja terveyslautakunta nostaa uudelleen esiin lastensuojelun vakavan tilanteen ja muistuttaa 13.9.18 hyväksymästään ponnesta. Siinä lautakunta esitti kaupunginhallituksen ja valtuuston selvittävän nopealla aikataululla, miten lastensuojelun kestämätöntä tilannetta voidaan parantaa. Lastensuojelu tarvitsee ensi tilassa lisää työntekijäresurssia."

Jyri Keränen kannatti Loukaskorven esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ulla-Leena Alppi teki seuraavat muutosesitykset:

  • Liitteen "PAVU 2019" sivulta 18 osiosta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma poistetaan lause "Lisäksi ikäihmisten palvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa alennetaan maltillisesti henkilöstömitoitusta."
  • Liitteen "PAVU 2019" sivulta 26 osiosta Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset poistetaan lause "Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kumppanuusavustuksista vähennetään noin 10 prosenttia."

Molemmat muutosesitykset raukesivat kannattamattomina.
Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Leena Viitasaari, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, taloussuunnittelu@tampere.fi, kannanoton allekirjoittajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat