Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 133 Sosiaalityöntekijän virkojen perustaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalle (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7936/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378 ja palvelulinjan päällikkö (ovo), sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2019 talousarviota kokouksessaan 19.11.2018 § 216. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta tehtiin muutosesitys kolmen sosiaalityöntekijän vakanssin lisäyksestä perhepalveluhin.

Perhepalveluissa vastataan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toteutumisesta ja kehittämisestä Tampereen kaupungissa. Lapsiperheiden sosiaaliaseman palveluiden palvelualueena on koko kaupunki ja asiakkaina ovat lapsiperheet. Työ on lastensuojelutyötä sekä sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Sosiaalityöntekijöiden lakisääteisiä tehtäviä ovat lastensuojeluilmoitusten käsittely sekä lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukaisen asiakkuuden sekä palvelun arviointi, joissa on lakisääteiset määräajat.

Esitetään, että lasten, nuorten ja perheiden palveluihin perustetaan kolme sosiaalityöntekijän virkaa 1.1.2019 alkaen.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Perhepalvelut
Tehtävänimike: Sosiaalityöntekijä (3 kpl)
Kustannuspaikka: 122103
Asema: 0 Muu
Esimies: Palvelupäällikkö, lähiesimies johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuhteen laji: Virka
Hinnoittelu: KVTES 04SOS04A
Vaativuus: Taso 3
Työaikamuoto: 18, KVTES, liite 18, 38,25 tuntia/viikko
Palkkaesitys: 3 070,82 eur/kk

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdot tulevat laista sosiaalihuollon ammattihenkilöistä.

Rinnastus sosiaalityöntekijän vakanssiin 50052813.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Perustetaan kolme (3) sosiaalityöntekijän virkaa avo- ja asumispalvelujen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalle 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Maria Päivänen, Terhi Huttunen, Eija Haapanen, Anne Kesseli-Sorvali, aapahr@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat