Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 131 Taatalan tukipalveluiden väliaikaiset asiakasmaksut ja omaishoidon tuen kotiin vietävien palveluiden asiakasmaksut sekä erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8077/02.04.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ikäihmisten palvelulinjan päällikkö Ella Suojalehto, puh. 040 759 5163, suunnittelupäällikkö Anne Lähde-Säteri, puh. 040 801 6192, asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, puh. 040 801 2746, vastaanottopalvelulinjan päällikkö Eeva Torppa-Saarnen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taatalan palvelutalon palveluiden tuotannon siirtyessä 22.12.2018 väliaikaisesti Tampereen kaupungille, lautakunnan tulee päättää asiakkaiden käyttämien tukipalveluiden asiakasmaksut, jotka kaupunki asiakkailta perii jatkossa. Periaatteena maksuille on, etteivät asiakkaiden maksamat asiakasmaksut nouse siitä, mitä asiakkaat ovat edellisen tuottajan aikana maksaneet tukipalveluistaan.

Omaishoidon tuessa on tarvetta tasapuolistaa omaishoitajan vapaan aikaisen kotiin tuotavan palvelun asiakasmaksukäytäntöä. Nykyään Kehitysvammaisten palvelusäätiön tuottamasta kotiin vietävästä palvelusta ei ole peritty maksua. Tätä palvelua on käytetty vuositasolla vain vähän ja käyttö on kohdentunut lähinnä alle 21-vuotiaiden omaishoidettavien omaishoitajien vapaiden mahdollistamiseen. Muista kotiin vietävistä palveluista asiakasmaksua on jo peritty.

Coronaria Hoiva Oy toimii Taatalan palvelutalossa kilpailutettuna ostopalvelutuottajana. Palvelukokonaisuuteen kuuluu 12-paikkainen ryhmäkoti lyhytaikaisjaksoja varten, päivä- ja palvelukeskuspalvelut sekä palvelutalon kotihoitoa, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista yhteensä noin 30 asukkaalle, jotka asuvat samassa kiinteistökompleksissa.

Hoiva Oy on irtisanonut Taatalan palvelutalon sopimuksen päättymään 21.12.2018. Perusteena irtisanomiselle oli se, että Tampereen kaupunki ei hyväksynyt Coronaria Hoiva Oy:n hinnankorotusesitystä. 22.12.2018 Taatalan palvelutalossa lopetetaan päivä- ja palvelukeskuspalvelut sekä lyhytaikaisjaksot. Nämä palvelut Tampereen kaupunki järjestää nykyisille asiakkaille väliaikaisesti muissa palveluyksiköissä. Palvelutalon kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen järjestetään nykyisille asiakkaille heidän nykyisiin asuntoihinsa väliaikaisesti ns. Koukkuniemen hybridipalveluna, jossa yksikölle nimetään kaupungilta yksikön johtaja. Tampereen kaupunki järjesti Taatalan asiakkaille asiakas- ja omaistilaisuuden marraskuussa. Lisäksi asiakkaiden kanssa on keskusteltu henkilökohtaisesti.

Väliaikaisen toiminnan on suunniteltu jatkuvan 31.3.2019 saakka. Alkuvuonna 2019 Taatalan palvelutaloon kilpailutetaan uusi konsepti. Kilpailutettavan konseptin edellytetään tukevan kaupungin palvelurakennemuutosta, joka ilman tätä sopimuksen irtisanomista olisi tehty alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä 30.4.2020. Kilpailutus pyritään tekemään siten, että uusi palveluntuottaja aloittaa uuden konseptin mukaisen toimintansa 1.4.2019.

Taatalan kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaat ostavat nykyiseltä palveluntuottajalta, palvelu- ja hoitosuunnitelmissa määriteltyjen palvelujen lisäksi, myös sellaisia tukipalveluja, joille Tampereen kaupunki ei ole määritellyt asiakashintaa. Nämä tukipalvelut (siivous, ateriat, pyykinpesu ja hygieniapaketti) ovat palveluita, joita asiakas voi ostaa palveluntuottajalta oman tarpeensa ja harkintansa mukaisesti. Turvapalvelu on kaikille asiakkaille tuleva tukipalvelu. 21.12.2018 saakka asiakkaat saavat tukipalvelut nykyiseltä palveluntuottajalta ja maksavat tukipalvelujen asiakasmaksut nykyiselle palveluntuottajalle. 22.12.2018 alkaen tukipalvelut tuotetaan osana edellä mainittua hybridipalveluja ja asiakasmaksut tulee maksaa Tampereen kaupungille.

Tämän toteuttamiseksi esitetään, että Tampereen kaupungin tukipalvelujen asiakasmaksuihin lisätään väliaikaisesti seuraavat asiakasmaksut:

Siivouspalvelut:

Perussiivous 23,89 €/yksiö
Perussiivous 35,84 €/kaksio
Suursiivous 71,67 €/yksiö
Suursiivous 83,62 €/kaksio

Turvapalvelu:

54,68 €/kk yksin asuva
41,01 €/kk / hlö pariskunnat.

Ateriapaketti 13 €/vrk

Pyykinpesu talon koneella 2 €/koneellinen

Hygieniapaketti:

40 €/kk (Pyykinpesu- ja huuhteluaine, asunnon siivousaineet: yleis- ja kylpyhuoneen puhdistusaineen, tiskirievut, tiskiaine, astiaharja, wc-harja, mikrokuituinen lattiapyyhe ja roskapussit, WC- ja keittiöpaperit, saunapefletit, ruokaliinat, ihon pesuaineet: shampoo, hoitoaine, vartalon pesuaine, käsisaippua, pesusieni, pesukintaan/laput ja pesuneste, hammasharja ja -tahna, deodorantti, partahöylä ja -vaahto, terveyssiteet)

Omaishoitajalle kertyy omaishoitajuudesta maksimissaan 36 lakisääteistä vapaapäivää vuodessa. Kunnan tehtävänä on järjestää omaishoidettavalle omaishoitajan vapaan aikainen hoito. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt kokouksissaan (2003 § 164 ja 2006 § 82), että omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu on maksutonta, jos palvelu tuotetaan asiakkaan kotiin. Maksuton palvelu on kohdentunut Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tuottamaan kotiin annettavaan palveluun, jota on käytetty vain erityisissä tilanteissa, kun muita vaihtoehtoja hoidon järjestämiseksi ei ole ollut. Viime vuosien aikana kotiin vietävien palveluiden määrää ja tarjontaa on kuitenkin kehitetty paljon, jotta pystyttäisiin paremmin vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeisiin. Hyvänä esimerkkinä on muun muassa perhehoitaja, joka tulee omaishoitajan kotiin hoitamaan omaishoidettavaa, omaishoitajan vapaan ajaksi. Tästä palvelusta on peritty maksutaulukon mukainen asiakasmaksu 11,40 €/vrk. Omaishoitajan käyttäessä lakisääteisiä vapaitaan kodin ulkopuolisiin palveluihin, esim. palvelutalossa, hoidettava maksaa hoidosta/palvelusta asiakasmaksua 11,40 €/vrk. Laajentuneen tarjonnan ja kotiin vietävien palveluiden käytön lisääntyessä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen asiakasmaksu, suuruudeltaan 11,40 €/vrk tulisi periä tasapuolisuuden vuoksi kaikista kotiin tuotavista palveluista. Asiakasmaksua ei kuitenkaan peritä, kun omaishoitaja käyttää lakisääteisten vapaiden aikaiseen hoidettavan hoidon järjestämiseen palveluseteliä, jolla hoitaja tulee hoidettavan kotiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on päättänyt nostaa erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksua 1.1.2019 alkaen. Maksu on tarkoituksenmukaista periä vastaavan suuruisena myös Tampereen kaupungin järjestämässä palvelussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Tampereen kaupungin tukipalvelujen asiakasmaksuihin lisätään väliaikaisesti seuraavat asiakasmaksut 21.12.2018 alkaen:

Siivouspalvelut:

Perussiivous 23,89 €/yksiö
Perussiivous 35,84 €/kaksio
Suursiivous 71,67 €/yksiö
Suursiivous 83,62 €/kaksio

Turvapalvelu:

54,68 €/kk yksin asuva
41,01 €/kk/hlö pariskunnat.

Ateriapaketti 13 €/vrk

Pyykinpesu talon koneella 2 €/koneellinen

Hygieniapaketti:

40 €/kk (Pyykinpesu- ja huuhteluaine, asunnon siivousaineet: yleis- ja kylpyhuoneen puhdistusaineen, tiskirievut, tiskiaine, astiaharja, wc-harja, mikrokuituinen lattiapyyhe ja roskapussit, WC- ja keittiöpaperit, saunapefletit, ruokaliinat, ihon pesuaineet: shampoo, hoitoaine, vartalon pesuaine, käsisaippua, pesusieni, pesukintaan/laput ja pesuneste, hammasharja ja -tahna, deodorantti, partahöylä ja -vaahto, terveyssiteet) ja

1.1.2019 alkaen kaikista omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikaisista kotiin tuotettavista palveluista, pois lukien palvelusetelillä tuotetut, peritään omaishoidon lain mukainen asiakasmaksu, joka vuonna 2018 on suuruudeltaan 11,40 €/vrk.

1.1.2019 alkaen erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu 41,20 €/käyntikerta

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ella Suojalehto, Maria Päivänen, Kaisa Taimi, Anne Lähde-Säteri, Hanna Järvinen, Julia Virmaa, Eeva Torppa-Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat