Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 126 Tampereen valinnanvapauskokeilun jatkaminen vuonna 2019 ja sääntökirjojen päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8448/06.02.00/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Eeva Mäkinen, puh. 040 675 3147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki on 11.9.2018 kaupunginhallituksen päätöksellä § 372 päättänyt hakea jatkoa valinnanvapauskokeilulle suun terveydenhuollon ja terveysasemapalvelujen omatiimi - kokeilujen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriö on 2.10.2018 tekemällään päätöksellä myöntänyt kokeilujen jatkolle valtionavustusta 1 440 000 €. Päätöksen mukaan avustus on käytössä 1.1.2018–31.10.2019.

Myönnetyllä valtionavustuksella pystytään jatkamaan kokeiluja nykyisellä laajuudella 30.9.2019 asti. Lempäälä jättäytyy suun terveydenhuollon kokeilusta vuoden 2019 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä kerrotaan, että mikäli Pirkanmaalle myönnetään eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslain mukainen suoran valinnan sote-keskuksen tai suun terveydenhuollon pilotti, tulee valinnanvapauskokeilu liittää osaksi sitä 31.8.2019 mennessä.

Nykyiset sääntökirjat ja niihin liittyvät päätökset on tehty valinnanvapauskokeilun alkuperäisen aikataulun mukaisesti päättymään 31.12.2018. Kokeilujen jatkaminen edellyttää molempien kokeilun sääntökirjojen teknisen päivittämisen. Samalla sääntökirjoihin tehdään alla mainitut sisältömuutokset.

Suun terveydenhuollon kokeilussa otetaan käyttöön mukailtu OHIP-14 itsearvioitu oirekartoituskysely ja täsmennetään joitakin kirjaamiskäytäntöjä. Lisäksi sääntökirjaan kirjataan sanktiomenettely tilanteeseen, jossa palveluntuottaja ei ole siirtänyt ottamiaan röntgen-kuvia PACS-kuva-arkistoon. Kannustinkriteerejä on myös täsmennetty.

Terveysasemapalvelujen omatiimin sääntökirjaan lisätään suoriteperusteisiin korvauksiin mahdollisuus vastaanottokäynnin korvaavaan etävastaanottoon sekä tehdään joitakin teknisiä korjauksia ja täsmennyksiä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Hyväksytään liitteenä olevat sääntökirjat. Sääntökirjat ovat voimassa 30.9.2019 asti.

Omatiimin palveluissa kokeilualueina ovat postinumeroalueet 33530 ja 33710. Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun alueina ovat Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue, Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue, Valkeakoski, ja Nokia koskien täysi-ikäisiä kuntalaisia.

Palvelusetelin arvoksi vahvistetaan sääntökirjojen mukaiset korvaukset.

Palveluntuottajien hyväksymistä koskeva toimivalta kokeilussa on avo- ja asumispalvelujen avopalvelujohtajalla.

Avo- ja asumispalvelujen avopalvelujohtaja voi päätöksellään tehdä sääntökirjoihin muutoksia, mikäli lainsäädäntöön, palveluseteliohjeistukseen tai Tampereen kaupungin käytäntöihin tulee muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Eeva Mäkinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Eeva Torppa-Saarinen, Kati Myllymäki, Eeva Mäkinen, Mari Heikkinen, Tiiu Airistola, Antti Markkola, Tanja Koivumäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat