Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 19.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Vuoden 2018 vapaaehtoisen palkitseminen (julkisuuteen 17.1.2019 klo 16)

TRE:7078/00.04.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132 ja suunnittelija Johanna Riippi, puh. 040 806 2736, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on 27.1.2015 päättänyt vuosittain palkita vapaaehtoistoimijan. Tänä vuonna palkitaan vuoden 2018 tamperelainen vapaaehtoistyön ruohonjuuritason tekijä, joka on toiminnassaan innostunut ja innostanut muitakin vapaaehtoisia osallistumaan yhteisen hyvän tekemiseen. Palkittava on muille kannustava esimerkki, joka tuo iloa, tukea, voimavaroja ja toivoa niille, joiden kanssa hän toimii. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 8.11.2018 § 119 kokouksessaan, että vuoden 2018 valinta kohdistuu ehkäisevän päihdetyön toimijaan. Palkinto jaetaan tammikuun 2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivänä.

Ehdotuksia palkittavasta henkilöstä sai tehdä 12.11.-5.12.2018 välisenä aikana avoinna olleella sähköisellä lomakkeella. Yhteensä tehtiin neljä ehdotusta.

Ehdokkaiden valinnassa keskeistä on hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen ruohonjuuritason vapaaehtoistyössä. Ehdotetuista henkilöistä kolme täyttää kaikki vuoden vapaaehtoiseksi valittavan kriteerit. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vuoden vapaaehtoisen tehtyjen ehdotusten perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Vuoden 2018 vapaaehtoiseksi valitaan __________.

Päätös

Vuoden 2018 vapaaehtoiseksi valitaan Jenni Veikkola/YAD Youth Against Drugs ry.

Kokouskäsittely

Oriveden edustaja Sari Simontaival poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jyri Keränen esitti Vuoden Vapaaehtoiseksi Jenni Veikkolaa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kymmenen minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

valittu, Susanna Lundström, Nora Salmijärvi, Anniina Tirronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat