Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:4603/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. hallintokoordinaattori Jukka Tapiola, puh. 040 806 2850, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tarkastetut pöytäkirjat sekä lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen kuntien verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johtaja Taru Kuosmanen oli esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki § 28, 1.momentti, 1. kohta).

Tiedoksi

Tuire Nyyssönen, kirjaamot

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)