Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston vaali (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:3353/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Päätösvalmistelusuunnittelija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 10 §:n mukaan Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on yksilöasioiden jaosto, jossa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi jaostossa on Oriveden valtuuston valitsema 1 jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnat valitsevat jaostoihin jäsenet ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty. Lautakunnat valitsevat jaostoon valituista lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain 77 §:n mukaan jäseninä kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään 51 §:ssä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taru Kuosmanen, Johtaja

Valitaan yksilöasioiden jaostoon toimikaudeksi 21.6.2017-31.5.2019 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valitaan yksilöasioiden jaostoon valituista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorven ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi teki seuraavan ehdotuksen:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostoon valitaan toimikaudeksi 2017-2019 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Pia Nordström, varajäsen Anne-Mari Jussila

Islam al-Nassar, varajäsen Jouni Markkanen

Sirpa Koivisto, varajäsen Jyri Keränen

Petri Siuro, varajäsen Väinö Friman

Henri Backman, varajäsen Erik Lyden

Reijo Laitinen, varajäsen Laila Koskela

Kirsi-Maarit Asplund, varajäsen Arja Tuppurainen

Ulla Louhivuori, varajäsen Elina Lind

Mirja Juusola, varajäsen Christina Brandt

Sekä Oriveden kaupunginvaltuuston valitsema edustaja

Sari Simontaival, varajäsen Ulla Eronen

Puheenjohtajaksi valitaan Sirpa Koivisto ja varapuheenjohtajaksi Mirja Juusola.

 

Tiedoksi

nimetyt, Luottamushenkilömuutokset, Taru Kuosmanen, Aino Jokinen, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/  tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.