Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 18 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:649/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Haapio Tuula, Hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Tuula Haapio, puh. 050 547 6111, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Sisäinen valvonta varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessaan selonteon riskienhallinnan tilanteesta. Selonteon laatimiseksi lautakunta antaa selonteon omasta toiminnastaan. Selonteko pohjautuu sisäisen tarkastuksen mallin mukaiseen palveluryhmän itsearviointiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavoista. Arviointi ja selonteko käsitellään lista-asiana lautakunnan kokouksessa. Ne ovat myös erillisinä liitteinä osana avo- ja asumispalvelujen vuoden 2019 tilinpäätöstä.

Tilinpäätösarvioinnin pohjalta hallinto- ja johtamiskulttuuriin ei ole huomautettavaa kuin sen osalta, että palveluvelvoitteiden täysimittainen täyttäminen on haasteellista vuosisuunnitelmassa pysymiseksi, mikä rajoittaa jossain määrin kasvaviin asiakastarpeisiin vastaamista ja muodostaa myös ison paineen työhyvinvoinnille.

Sote-palvelujen toimintaympäristöanalyysin pohjalta tehty riskiprofiili on osana palvelu- ja vuosisuunnitelmaa ja raportointi sen vuosikellon mukaisesti. Riskienhallinta on saanut selkeän pohjan toimeenpanolleen. Linjaorganisaation vastuitten kuvaaminen vaatii vielä perehdyttämistä ja väkivallan uhan osalta täsmäkoulutusten jatkamista ja ohjeistusten päivittämistä. Tärkeää on myös puhelinoperaattorin kilpailuttamiseen aktiivisesti osallistuminen ja nykyisen operaattorin ongelmista oppiminen.  

Palvelualueen laaja-alaisuus ja toimintakulttuurien erilaisuus on tullut näkyväksi ja yhdenmukaisia toimintamalleja on haettu aktiivisesti. Valvontatoiminta on kuitenkin hyvällä tasolla. Ohjauksen ja valvonnan sijoittuminen osaksi kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen yksikköä varmistaa toiminnan kehittämisen.

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan ja kehittämistarpeitten kokonaisarviona on, että se on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Toiminnan raportointijärjestelmissä on kehitettävää. Tiedolla johtamisen koulutukseen on lisätarvetta.

Kokonaisarviona palvelualueen johto lausuu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä puutteita ei ole todettu. Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

  • Toimintaympäristöanalyysin, toiminta-ajatuksen ja arvojen päivittäminen sote-palvelualueen näkökulmasta.
  • Toiminnan raportointijärjestelmät ja -tavat tiedolla johtamisen näkökulmasta osana tuloksellisuusohjelmaa.
  • Kokonaistyöturvallisuusajattelun kehittäminen Työturvallisuus on asennetta -kampanjan osana. Linjaorganisaation vastuisiin perehdyttämistä ja väkivallan uhan osalta täsmäkoulutusten jatkamista ja ohjeistusten päivittämistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus, Tuula Haapio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)