Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 15 Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodelle 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:798/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Mäenpää Jaana, Valvontakoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontakoordinaattori Jaana Mäenpää, puh. 040 800 4323, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuosittain vuosikohtaisen valvontasuunnitelman, joka ohjaa Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontatoimintaa. Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen.

Valvonnan painopisteitä asetettaessa on otettu huomioon Valviran ja Aluehallintoviraston mukaiset painopisteet sekä Tampereen kaupungin valvonnassa esiin nousseet riskitekijät. Riskiarvioinnin perusteella valvontakohteiksi on valittu ne kohteet, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suuremmiksi. Valvottavien yksiköiden valintaan vaikuttavat palautteet kuntalaisilta ja asiamiehiltä, muistutukset ja kantelut sekä omavalvonta.

Tampereen kaupungin organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2020 sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvontaryhmä siirtyi osaksi hankintatiimiä.

Tampereen kaupungin eri toimijoiden suorittamat valvontakäynnit ovat osa kaupungin valvontajärjestelmää. Painopiste on ennakoivassa ja vuorovaikutteisessa valvonnassa ja ohjauksessa, jonka tavoitteena on lisätä valvonnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä. Ohjaus- ja valvontatoiminnan tavoitteena on toimia ennakoivasti ja reagoida nopeasti palvelutoiminnassa havaittuihin poikkeamiin silloin, jos palvelusopimuksissa sovitut palvelut eivät toteudu ja aiheuttavat asiakkaalle ongelmia. Laatupoikkeamien ilmetessä palveluntuottajalle annetaan mahdollisuus tilanteen korjaamiseen.

Ohjauksessa ja valvonnassa tullaan painottamaan palvelutuottajan kanssa tehtävää yhteistä kehittämistä ja kumppanuutta. Valvonnan painopisteen siirtämistä ennakoiviin menetelmiin jatketaan ja asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan.

Tarvittaessa tehdään myös ennalta ilmoittamattomia ohjaus- ja valvontakäyntejä.

Vuonna 2019 toteutettujen valvontakäyntien perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa ja valvonnassa painotetaan vuonna 2020 henkilöstömitoituksia suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoitoon ja siihen liittyviin toimintaprosesseihin sekä asiakkaan kuulemiseen ja itsemääräämisoikeuteen.

Toiminnan perusasioiden tarkastelun lisäksi ohjauksessa ja valvonnassa tullaan huomioimaan asiakkaiden hyvän elämän sisällöllinen ulottuvuus.

Vuonna 2020 yhteistyötä kehitetään palveluntuottajien, oman organisaation sekä muiden viranomaisten välillä. Tiivis yhteistyö ja säännölliset ohjaustapaamiset valvontaviranomaisten kanssa ovat tärkeitä ohjauksen-  ja valvontatoiminnan sekä tiedonvälityksen kehittämiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuodeksi 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Lautakunta edellyttää, että palveluiden saatavuus sekä sujuvien ja katkeamattomien hoitoketjujen toteutuminen varmistetaan. Lautakunta edellyttää myös, että huumehoitojen valvontakäyntejä lisätään."

Kokouskäsittely

Valvontakoordinaattori Jaana Mäenpää oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Perttu Jussila teki seuraavan toivomusponsiesityksen: "Lautakunta edellyttää, että palveluiden saatavuus sekä sujuvien ja katkeamattomien hoitoketjujen toteutuminen varmistetaan. Lautakunta edellyttää myös, että huumehoitojen valvontakäyntejä lisätään." Ilpo Rantanen kannatti Jussilan esitystä. Toivomusponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Riikka Haahtela/Avi, Saija Kujansuu/Avi, sisäinen tarkastus, Jaana Mäenpää, Mari Patronen, Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Kaisa Taimi, Arto Lemmetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.