Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 17 Tampereen seutukunnan potilasasiamiehen selvitys 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:135/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Laukka Arja, Potilasasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Potilasasiamies Arja Laukka, puh 050 5272 949, sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen, puh. 040 800 4186, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimettynä potilasasiamies. Tampere-Oriveden yhteistoiminta-alueen omilla terveydenhuollon toimintayksiköillä on kaksi potilasasiamiestä. Potilasasiamiehet palvelevat kaupungin terveydenhuollon toimintayksiköissä asioivia asiakkaita sekä yksityisten palveluntuottajien asiakkaita siltä osin, kun kaupunki ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta terveydenhuoltopalveluita.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiehen raportti käsitellään vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

Potilasasiamieheen oltiin yhteydessä 1348 kertaa vuonna 2019 koko toimialueella. Yhteydenotoista 956 koski Tamperetta ja 34 Orivettä.

Potilasasiamies on vuonna 2019 erotellut tilastoiduista yhteydenotoista lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät asiat. Terveysasemiin liittyneistä potilasasiamiehen yhteydenotoista noin 15 prosenttia koski lääkkeen määräämiseen liittyvää tyytymättömyyttä. Potilasasiamiehellä ei kuitenkaan ole keinoja sovitella reseptejä koskevissa kiistoissa, koska lääkäri tekee näihin liittyvät hoitopäätökset.

Terveysasemien toimintaa kehitetään etenkin sähköisiä palveluita hyödyntämällä. Käytännön ohjausta näiden palveluiden käyttöön kuntalaisille tulisi järjestää esim. infotilaisuuksissa. Muutos sujuisi paremmin, mikäli palveluita käyttävät ja henkilöstö kokisi hyötyvänsä uudistuksesta ja sitoutuisi tekemään parhaansa uudistuksessa. Onnistuessaan muutos tuo paremman yhteydensaannin terveysasemalle ja nopeamman avun terveysongelmiin, tyytymättömyys kohdistuu nyt juuri näihin hoitoon pääsyn viiveisiin.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyyn liittyvä tyytymättömyys on vähentynyt selvästi.

Tyytymättömyyttä on koettu sähköisten palveluiden toiminnassa, ne koetaan kankeaksi ja aikoja ei juurikaan ole järjestelmässä varattavissa. Etenkin suuhygienistin palveluaikoja on kaivattu omahoidon tueksi lisää ja tiheämmällä käyntivälillä.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa tyytymättömyyttä on ollut hoitoon pääsyssä. Uusien potilaiden kohdalla on etenkin psykiatrikontaktien vähäisyys huolettanut. Osa kokee hoitojakson liian lyhyenä ja on tyytymätön hoidon siirtymisestä terveysasemalle. Erilaiset lausunnot ja todistukset taloudellisten etuuksien hakemiseen työllistävät psykiatreja hyvin paljon, joten kirjalliset työt vievät aikaa potilaan kohtaamiselta kasvotusten.  Lausunnoissa on myös usein valitettavia viiveitä, jolloin potilaan etuudet katkeavat. Myös aikuissosiaalityö on kuormittunut psykiatrisen hoidon piiristä siirtyneistä asiakkaista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiintuotujen epäkohtien poistamiseksi ryhdytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen, Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija Mehtonen, Laura Helovuo, Eeva Torppa-Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)