Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 16 Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen selvitys 2019 (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:136/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Helovuo Laura, Sosiaaliasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo, puhelin 040 8004187, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamiehillä on lainmukainen velvollisuus antaa vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallituksille selvitys sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehityksestä kunnassa. Sosiaaliasiamiehen selvitys käsitellään vuosittain kaupunginhallituksen lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehet palvelevat Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntia. Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli vuoden 2019 aikana koko toiminta-alueella yhteensä 955, joista 627 koski Tamperetta ja 21 Orivettä.

Sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä eniten lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Seuraavaksi suurimmat yhteydenoton aiheet ovat kunnan harkinnanvarainen toimeentulotuki ja vammaispalvelu. Seutukunnissa on viime vuosina saatu vähennettyä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaiden määriä työntekijää kohti. Samalla kun kunnissa on keskitytty näiden palveluiden parantamiseen, ovat aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut jääneet kunnissa vähemmälle huomiolle. Aikuissosiaalityön asiakaskunta on muuttumassa ja asiakkaiden tilanteet ovat yhä monimutkaisempia ja haastavampia. Kaikki aikuissosiaalityön mielenterveyspalveluita tarvitsevat asiakkaat eivät saa kunnissa mielenterveyspalveluita. Tampereella aikuissosiaalityöntekijällä on asiakkuudessa paljon asiakkaita. Lastensuojelun tai lapsiperheiden sosiaalityön aikuisten kanssa tehtävä aikuissosiaalityö on myös tärkeä kuntien tehtävä, jota usein hoidetaan lasten asiakkuuden ohessa. Tämä johtaa siihen, että lasten asiat hoidetaan palveluista, mutta aikuisten asioihin ei välttämättä ehditä kunnolla perehtymään. Vammaispalveluiden asiakkaat ovat olleet tyytymättömiä mm. päätöksiin, henkilökohtaisen avun toimivuuteen sekä oikaisuvaatimusten käsittelyaikoihin. Käsittelyajoissa ongelmia vuonna 2019 oli erityisesti Tampereella. Oikaisuvaatimuspäätöstä jouduttiin odottamaan useampia kuukausia.

Kunnat ovat viime vuosina panostaneet valvontasuunnitelmiin ja siten suunnitelmalliseen valvontaan. Tästä huolimatta eduskunnan oikeusasiamies on vuonna 2019 antanut monta kanteluratkaisua, joissa tuodaan esiin valvontaan liittyviä epäkohtia. Merkittävänä asiana ratkaisuissa on ollut lapsiin ja nuoriin kohdistetut rajoitustoimenpiteet lastensuojeluyksiköissä ja kuntien lastensuojelun yksiköihin kohdistama valvonta. Useat Suomen kunnat saivat vuonna 2019 huomautuksia mm. siitä, että lastensuojelun valvontaa oli laiminlyöty, vaikka osassa tapauksista lapset ja nuoret itse olivat tehneet ilmoituksia yksiköistä kuntiin. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanteluratkaisujen mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on oltava perillä lapsen asioista, tavattava lasta riittävän usein ja tiedettävä, mitä sijoitetulle lapselle tai nuorelle kuuluu. Sen lisäksi, että kunnan tulisi kohdistaa lastensuojelun yksikköön valvontaa, tulee myös lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijä olla hyvin perillä lapsen tilanteesta.

Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueella on kasvatus- ja perheneuvolan palveluissa kolmen kuukauden rajan ylityksiä, jonka kuluessa palvelu tulisi saada.

Ikäihmisten asumispalvelujen osalta tulisi kirkastaa menettely asumispalveluissa tapahtuneisiin vahinkoihin, jotka eivät tule korvattavaksi potilasvahinkolain kautta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle annetaan selvitys siitä, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiintuotujen epäkohtien poistamiseksi ryhdytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaaliasiamies Laura Helovuo sekä sosiaali- ja potilasasiamies Taija Mehtonen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila siirtyi puheenjohtajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Taru Kuosmanen, Mari Patronen, Maria Päivänen, Tuija Peurala/Orivesi, Maritta Närhi, Anniina Tirronen, Tuula Haapio, Taija Mehtonen, Laura Helovuo, Kaisa Taimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)