Sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 6.2.2020

§ 14 Valvontakertomus sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta vuonna 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:799/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Mäenpää Jaana, Valvontakoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontakoordinaattori Jaana Mäenpää, puh. 040 800 4323, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vuosittain ohjaus- ja valvontasuunnitelman, joka ohjaa Tampereen järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontatoimintaa. Vuosisuunnitelmassa määritellään valvonnan tarkoitus ja tavoitteet, toteuttaminen ja kehittäminen.

Vuonna 2019 ohjaus- ja valvontatiimi toimi osana hyvinvointipalvelujen esikuntaa. Valvontaa toteuttivat kolme valvontakoordinaattoria ensisijaisesti psykososiaalisten ja ikäihmisten palvelujen osalta. Ikäihmisten palveluissa kaksi vanhusasiamiestä osallistui valvontaan laadun ja asiakkaan näkökulmasta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen, vastaanottopalvelujen sekä ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen osalta valvontavastuu on pääosin palvelulinjalla ja toteutettiin yhteistyössä ohjauksen ja valvonnan kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelma vuosille 2018- 2020 on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 15.3.2018. Vuoden 2018 valvontakertomus sekä vuoden 2019 valvontasuunnitelma on hyväksytty 14.2.2019.

Tässä valvontakertomuksessa kuvataan ohjaus- ja valvontatoiminnan toteutuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuonna 2019.

Tampereen kaupungin tuottamat palvelut ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien palvelujen lakisääteisyys ja laadun toteutuminen edellyttävät valvontaa. Valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että toimintaa järjestetään päätösten ja sopimusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan kuuluvaa palvelutuotantoa valvotaan ohjaus- ja valvontasuunnitelman mukaisesti, ennakoivan valvonnan, sopimusvalvonnan, sopimusseurannan, suunnitelmallisen valvonnan, ennalta ilmoittamattomien käyntien sekä omavalvonnan keinoin.

Vuoden 2019 aikana ohjaus- ja valvontakäynnit tehtiin osittain ennalta ilmoittamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan (14.2.2019) esittämän toivomusponsiesityksen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeen mukaisesti. Painopiste-kohteiden valinnassa oli sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä.

Ohjaus- ja valvontakäyntejä tehtiin vuoden 2019 aikana 260 kpl, joista 109 toteutettiin ennalta ilmoittamatta. Käynneillä tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti palvelun osa-alueita mm. henkilöstömitoitusta suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, toiminnan johtamista ja organisointia, lääkehoidon kokonaisuutta sekä asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Käynneillä haastateltiin henkilöstöä sekä mahdollisuuksien mukaan myös asiakkaita ja omaisia. Palveluntuottajilta edellytettiin havaittujen epäkohtien korjaamista ja tarvittaessa toimintaa valvottiin tehostetusti, mikä tarkoitti, että yksiköön tehtiin useampi käynti tai pyydettiin kirjallisia lisäselvityksiä. Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajille annettiin korjauskehotuksia ja ohjausta yhteistyötapaamisilla, puhelimitse sekä sähköpostilla.

Lastensuojelun yksiköitä ohjattiin tarkastuskäynneillä lastensuojelulain mukaisten rajoittamistoimenpiteiden toteuttamisessa, henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen liittyvissä asioissa, turvallisen lääkehoidon sekä sopimuksen ehtojen noudattamisessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valvontakertomus sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta vuonna 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Valvontakoordinaattori Jaana Mäenpää oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä korjasi liitteenä olevan valvontakertomuksen sivulta seitsemän virheellisen käyntien määrän 74 oikeaan muotoon 76. Puheenjohtaja totesi näin korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila oli poissa kokouksesta päätöksenteon aikana.

Tiedoksi

Riikka Haahtela/Avi, Saija Kujansuu/Avi, sisäinen tarkastus, Jaana Mäenpää, Mari Patronen, Maria Päivänen, Eeva Torppa-Saarinen, Maritta Närhi, Kaisa Taimi, Arto Lemmetty

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)