Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 74 Sorsapuiston avotekojääradan kylmäkoneisto ja kenttäputkiston asennus ja hankinta

TRE:6952/02.07.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttajainsinööri Anne Ravaska puh. 040 806 3906, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta avotekojääradan kylmäkoneiston ja kenttäputkiston suunnittelusta, hankinnasta sekä asennuksesta. Hankinnan kohteena on Sorsapuistoon (Kalevan liikuntapuistoon) tehtävä kiinteä tekojäärata, joka sisältää mm. kylmäkontit ja kenttäputkistot asfaltteineen sekä jakotukit ja pohjan tasauksen.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankintaa ei jaettu osiin, koska kylmälaitteistot ja siihen liittyvät putkistot muodostavat yhden selkeän kokonaisuuden ja tilaaja tekee hankkeen pohjatyöt omana työnään. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 10.9.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 24.10.2019 klo 12 mennessä seuraavat neljä tarjoajaa: Jäämestarit Oy, Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Prorink International Ab ja Suomen Tekojää.

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.                           

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Vertailuhinta muodostui kokonaisurakkahinnasta ja optiohinnasta. Halvimman tarjouksen antoi Suomen Tekojää Oy, jonka kokonaisurakkahinta oli 998 000 € ja optiohinta 138 000 €, vertailuhinta yhteensä 1 136 000 €.

Muiden hinnat olivat: Jäämestarit Oy kokonaisurakkahinta oli 1 091 700 € ja optiohinta 138 000 €, vertailuhinta yhteensä 1 229 700 €. Prorink International Ab kokonaisurakkahinta oli 1 285 000 ja optiohinta 135 900 €, vertailuhinta yhteensä 1 420 900 €. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd kokonaisurakkahinta 1 753 915 € ja optiohinta 318 371, vertailuhinta yhteensä € 2 072 286 €.

Suomen Tekojää Oy:n alihankkijana toimii Jäämestarit Oy kenttäputkiston osalta.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajien osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn Suomen Tekojää Oy:n soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Suomen Tekojää Oy täytti tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Suomen Tekojää Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja ne on hyväksytysti tarkastettu. Alihankkijan Jäämestarit Oy:n selvitykset, todistukset ja sitoumus osallistua hankkeeseen on hyväksytysti tarkastettu.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja kaupunkiympäristön palvelualueelta rakennuttajainsinööri Anne Ravaska.

Hankintapäätös on saanut lainvoiman 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Suomen Tekojää Oy (1094591-3) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 1 136 000 euroa sisältäen option.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, Sanna-Leena Puntola, Wille Siuko, Anne Ravaska, Jussi Tamminen, Mika Ojanen, Maarit Ketola, Antti Sinervo, Heini Ruski