Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 48 Metsätyöt

TRE:2728/02.07.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Pentti Katajisto, puh. 050 521 5009,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta metsätöistä. Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin omistamissa metsissä tehtävät hakkuutyöt ja puutavaran kuljetus. Sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021 + kahden vuoden optiokausi.

Hankinta on jaettu osiin. Osa 1 pieni harvesteri + ajokone, osa 2 iso/keskikokoinen harvesteri + ajokone ja osa 3 maataloustraktori metsävarustuksella. Jokaiseen osaan valitaan kolme palveluntuottajaa.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta lähetettiin julkaistavaksi HILMA-palvelussa ennakkoilmoitus 8.3.2019 ja hankintailmoitus 29.4.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 23.5.2019 klo 12 mennessä neljä tarjoajaa. Osaan 1 ja 2 tarjouksen jättivät Maanrakennus Mikko Sallinen Oy ja RM-Metsäpojat Oy. Osaan 3 tarjouksen jättivät Maanrakennus Mikko Sallinen Oy, Matti Paulaniemi ja Tuomas Hietaniemi TMI.

Hankintalain 74 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset lukuun ottamatta osassa 1 RM-Metsäpojat Oy:tä ja osassa 2 Maanrakennus Mikko Sallinen Oy:tä. Osassa 1 RM-Metsäpojat Oy:n harvesterin koura/hakkuupää ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, aukeaminen/kaatoläpimitta on alle tarjouspyynnössä vaaditun (yli 45 cm). Osassa 2 Maanrakennus Mikko Sallinen Oy:n harvesterin koura/hakkuupää ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, aukeaminen/kaatoläpimitta on liian pieni eikä sillä pystytä työskentelemään halkaisijaltaan tarjouspyynnössä vaaditun yli 60 cm puiden kanssa. Osasta 1 RM-Metsäpojat Oy ja osasta 2 Maanrakennus Mikko Sallinen Oy esitetään suljettavaksi tarjouskilpailusta.                          

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Kaikkien vertailuun osallistuvien tarjousten hinnat:

Osa 1 Maanrakennus Mikko Sallinen Oy pieni harvesteri 87 €/h ja ajokone 71 €/h.

Osa 2 RM-Metsäpojat Oy iso/keskikokoinen harvesteri 95 €/h ja ajokone 70 €/h.

Osa 3 Tuomas Hietaniemi TMI 53,80 €/h, Matti Paulaniemi 62 €/h ja Maanrakennus Mikko Sallinen Oy 67 €/h.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 3 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia. Kaikki vertailussa olevat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittujen yritysten soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Valitut yritykset täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Valitut yritykset ovat ennen hankintapäätöstä toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Valitut yritykset ovat ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja työryhmä Tampereen Infra Liikelaitoksesta.

Hankintapäätös on saanut lainvoiman 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vt. toimitusjohtaja

Tarjouskilpailusta suljetaan  pois osasta 1 RM-Metsäpojat Oy ja osasta 2 Maanrakennus Mikko Sallinen Oy, koska tarjouspyynnön vaatimukset eivät täyttyneet.

Osaan 1 sopimus tehdään Maanrakennus Mikko Sallinen Oy:n (0969273-6) kanssa.

Osaan 2 sopimus tehdään RM-Metsäpojat Oy:n (2768014-9) kanssa.

Osaan 3 sopimukset tehdään Maanrakennus Mikko Sallinen Oy:n (0969273-6), Matti Paulaniemen (1853353-4) ja Tuomas Hietaniemi TMI (2059636-6) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 200 000 euroa vuodessa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, sitar, Petra Kurki, Pentti Katajisto, Heli Vuorilampi, Anne Tuominen Tuomi: Jussi Tamminen, Mika Ojanen, Maarit Ketola, Antti Sinervo