Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

§ 45 Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 1.6.2019–31.5.2021

TRE:3556/00.02.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Päätösehdotus oli

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.