Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 4 Kiviainesten ja -kuljetusten hankinta

TRE:7161/02.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Wille Siuko, puh. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta kiviainesten ja -kuljetusten hankinnasta. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus tullaan kilpailuttamaan uudestaan 4 vuoden sisällä.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 11.12.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 9.1.2019 klo 12.00 mennessä: Hämeen Kuljetus Oy, Kaskenoja Oy, KVL-Tekniikka Oy, NCC Industry Oy, Tampereen Autokuljetus Oy ja YIT Infra Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin halvin hinta. Halvimman tarjouksen antoi Hämeen Kuljetus Oy, jonka vertailussa käytetty kokonaishinta oli 1 783 660 €. Muiden kokonaishinnat olivat: Tampereen Autokuljetus Oy 1 790 906,12 €, YIT Infra Oy 1 834 058 €, KVL-Tekniikka Oy 1 951 164,24 €, NCC Industry Oy 2 145 367,50 € ja Kaskenoja Oy 2 377 227,50 €.

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista. Hankintalain 79 §:n 3 mom. mukaan sopimusta ei voi tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Hämeen Kuljetus Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Hämeen Kuljetus Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Hämeen Kuljetus Oy on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Krista Sillman ja työryhmä Tampereen Infra Liikelaitoksesta.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Sanna-Leena Puntola, vs. toimitusjohtaja

Hämeen Kuljetus Oy (0154049-8) esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, Wille Siuko, Petra Kurki, Tuomi: Antti Sinervo, Mika Ojanen, Jussi Tamminen, Krista Sillman