Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 70 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen välitilinpäätösraportin 1-8/2017 hyväksyminen

TRE:6809/02.02.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. talouspäällikkö Jani Knuuttila, puh. 040 542 3136, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki laatii välitilinpäätöksen 31.8.2017 tilanteesta. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen välitilinpäätöksen tuloslaskelmassa huomioidaan tuotot ja kulut 1.1.–31.8.2017. Näiden ajantasaisten tietojen lisäksi laaditaan tuloslaskelmaennuste ja analyysit tilikauden loppuun eli 1.1.–31.12.2017. Tilakeskuksen välitilinpäätös sisältää myös investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumatiedot, tilinpäätösennusteet ja analyysit sekä tunnuslukujen toteumatiedot.

Tilakeskuksen välitilinpäätöksen ylijäämä 31.8.2017 on noin 32,8 milj. euroa, mikä on vuosisuunnitelman saman ajankohdan tilannetta noin 26,8 milj. euroa suurempi. Tammikuussa myytiin Tampereen kaupungin omistamien voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennustekniset osat Tampereen Sähkölaitos Oy:lle, Tampereen Sähköverkko Oy:lle ja Tampereen Vera Oy:lle. Kaupasta kirjattiin satunnaisiin tuottoihin noin 27,1 milj. euroa. Samassa kaupassa Tilakeskukselle siirtyi Tampereen kaupungin omistama Ratinan vanha muuntamorakennus, ns. torni, jonka tasearvo oli noin 0,2 milj. euroa. Tilakeskuksen liikevaihto on noin 106,6 milj. euroa, mikä on noin 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Ulkoiset myyntituotot ovat vuosisuunnitelmaa pienemmät, koska Tredu-Kiinteistöt Oy:lle tehtävät työt kohdistuvat koulurakennuksiin ja niitä tehdään pääasiassa kesällä ja alkusyksystä. Myös sekä ulkoiset että sisäiset vuokratuotot ovat jäljessä vuosisuunnitelman tasaista vauhtia. Huomioitaessa tillinpäätösennusteeseen tehdyt vuokratuottojen korjaukset ulkoisten ja sisäisten vuokrien ero pienenee loppuvuotta kohden. Muun muassa sisäisissä vuokrissa on isoja kohteita, jotka käynnistyvät kesken vuotta. Huhtikuussa myytiin Aarnikujan omakotitalo ja autotalli, mistä kirjattiin myyntivoittoa noin 0,15 milj. euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin. Valmistus omaan käyttöön eli kaupungin omana työnä tehdyt hankkeet ovat vuosisuunnitelmaa pienemmät, ja tämä näkyy myös kulupuolella palvelujen alittaessa vuosisuunnitelman kulut.

Henkilöstökulujen toteuma on noin 0,4 milj. euroa välitilinpäätöksen suunnitelmaa pienempi. Eläkemenoperusteiset maksut ovat arvioitua pienemmät, ja toteutuneiden henkilötyövuosien alitus suhteessa vuosisuunnitemaan näkyy myös henkilöstökuluissa. Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut alittavat vuosisuunnitelman, koska joidenkin vuokrattavien kohteiden vuokrien maksu tai varsinainen vuokra-aika ei ole vielä alkanut, ja vuokratuottojen alitus koko vuoden budjettiin nähden heijastuu myös vuokrakulujen alituksena. Suunnitelman mukaiset poistot alittavat vielä vuosisuunnitelman, koska isoja hankkeita valmistui vasta kesän aikana ja niiden poistoaika alkaa näin myöhemmin. Kun välitilinpäätöksen toteuman ylijäämästä jätetään huomioimatta satunnaiset tuotot, tulos on noin 0,3 milj. euroa tasaisen vauhdin vuosisuunnitelmaa jäljessä. Ero selittyy suurelta osalta Onkiniemen tehdaskiinteistön asbestiongelman siivous- ja korjauskuluilla, jotka elokuun lopussa olivat noin 0,5 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvavat elokuusta alkaen, mutta toisaalta myös myynti- ja vuokratuotot kasvavat loppuvuodesta.

Tilinpäätösennusteen ylijäämä on noin 30,5 milj. euroa, mikä on noin 21,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Kun satunnaiset tuotot jätetään huomioimatta, tilinpäätösennuste on kuitenkin noin 5,7 milj. euroa alkuperäistä vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurin yksittäinen tekijä ovat alaskirjaukset poistoissa ja arvonalentumisissa. Tilakeskus on käynyt läpi yhdessä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa rakennukset ja niiden tasearvot ja kartoittanut rakennukset, jotka tulee alaskirjata kirjanpidossa vuonna 2017. Niiden tulontuottokyky on päättynyt. Nykyinen arvio kyseisistä rakennuksista on noin 4,9 milj. euroa, ja ne alaskirjataan inventoinnin yhteydessä syksyllä. Ennuste tarkentuu mahdollisesti vielä syksyn aikana. Muita ylimääräisiä kuluja, joita ei huomioitu vuosisuunnitelmassa, ovat mm.: 1) Onkiniemen tehdaskiinteistössä ilmeni asbestiongelma, kun museon välivarastona toimineen tilan lattiamateriaalin murenemisen vuoksi käynnistettiin selvitykset maaliskuussa. Tilinpäätösennusteessa huomioidaan vuokrien menetys, siivous- ja korjauskulut sekä mahdolliset vahingonkorvaukset. Näihin varataan yhteensä 1,0 milj. euroa. 2) Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän linjauksen mukaan erityistä huomiota kiinnitetään kiinteistökohtaiseen sisäilman laatuun ja ilmanvaihdon tehostamiseen. Mahdolliseen energiakustannusten nousuun ja ilmanvaihdon selvityksiin varatiin aikaisemmin 1,0 milj. euroa, tämänhetkinen ennuste on noin 0,1 milj. euroa. 3) Purkukustannusten ylityksiin varataan 0,1 milj. euroa.

Sisäisten vuokratuottojen ennusteissa huomioidaan muun muassa luovutusaikataulujen muutokset ja sopimusten päättymiset vuosisuunnitelmaan nähden. Niiden negatiivinen vaikutus tuottoihin katetaan vastaavasti rakennusten ja huoneistojen vuokrakuluja vähentämällä. Valmistus omaan käyttöön eli kaupungin omana työnä tehdyt hankkeet eivät toteudu budjetoidun mukaisesti, joten ennustetta pienennetään 1,0 milj. euroa ja tämä huomioidaan myös vähentämällä palvelujen ostoja, joten katevaikutus on nolla. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat tavoitteellisia ja koostuvat vuosisuunnitelmassa lähinnä Haapasen huvilasta ja Ylioppilastalosta. Ylioppilastalon myynti ei tule näillä näkymin toteutumaan vuoden 2017 aikana, ja Haapasen huvilan myynti on jo siirretty vuoteen 2018. Jo toteutuneen Aarnikujan kiinteistön myynnin lisäksi tässä vaiheessa ainakin Vehmaisten vanhan päiväkodin myynti on mahdollinen vuoden 2017 aikana. Myyntivoittojen ennusteesta vähennetään 0,6 milj. euroa. Toisaalta kuluja on mahdollisuus vähentää samassa suhteessa, joten katevaikutus on nolla. Koska henkilötyövuosien toteuma alittaa vuosisuunnitelman, henkilöstökulujen ennusteesta vähennetään 0,15 milj. euroa ja huomioidaan myös eläkemenoperusteisten maksujen vuoden 2017 ennakkomaksujen väheneminen eli 0,2 milj. euroa. Kunnalle maksettavat korkokulut aiheutuvat Tipotien sosiaali- ja terveysaseman ja Vuorestalon leasingkustannuksista, ja ne ovat budjetoitua suuremmat. Ennuste pidetään vuosisuunnitelman mukaisena, koska toteutuneissa kuluissa on Vuorestalon toisen vaiheen kustannuksia, vaikka sen rakennustyöt eivät ole vielä alkaneet, ja korkosuojauksia muokkaamalla pyritään toteuman kustannukset saamaan vuosisuunnitelman tasolle.

Tilakeskuksella on tällä hetkellä yhteensä noin 11 isoa investointihanketta joko käynnissä tai vastaanotettu sekä lukuisa määrä pieniä investointihankkeita. Vuoden 2017 vuosisuunnitelma on noin 101 milj. euroa ja tilinpäätösennuste on noin 82,7 milj. euroa. Muutos johtuu muun muassa Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin rakentamisen tahdistuksen erosta vuosisuunnitemaan nähden ja Tampereen maauimalan rakennusajan muutoksesta.

Tarkasteltaessa rakennusinvestointeja koko rakennusajan osalta voidaan todeta seuraavaa: Tampereen kansainvälisen koulun (Amurin koulu) perusparannus- ja laajennushanke ylittää kokonaiskustannusarvion 0,5 milj. eurolla, koska vaativien korjaustöiden takia lisätöitä on jouduttu teettämään ennakoitua enemmän, muun muassa sisäseinien rappaukset laajenivat. Sen sijaan Lielahden koulun päärakennuksen perusparannuksen ja laajennuksen ja uusien nuorisotilojen rakennustyöt ovat olleet arviota 0,65 milj. euroa pienemmät ja kokonaiskustannusarvio alitetaan. Haukiluoman päiväkodin loppukustannusennuste on nykyisen tiedon valossa 0,5 milj. euroa tämänhetkistä kustannusarviota pienempi. Pääkirjasto Metson tilamuutosten ja perusparannuksen lisätyöt alittavat arvion ja myös valaisimien hankinnoissa säästettiin. Kokonaiskustannusarvio alittuu yhteensä noin 1,0 milj. eurolla. Urakkakilpailutuksen perusteella hyväksytty urakkatarjous Vanhan kirjastotalon muutostöistä kulttuuripalvelujen tiloiksi alittaa kokonaiskustannusarvion noin 0,2 milj. eurolla. Tampere-talon tilamuutosten ja laajennuksen kokonaiskustannukset ylittävät kustannusarvion urakoitsijan toiminnan johdosta ja myös tilojen edellyttämä hyvä akustointi on nostanut kustannuksia.

Tesoman jäähallin muutos- ja lisätyöt toteutuvat ennakoitua pienempinä ja kokonaiskustannusarvio alitetaan 0,6 milj. eurolla. Tampereen maauimalan toteutussuunnitelma vaati 1,3 milj. euron lisäyksen alkuperäiseen kustannusarvioon, minkä kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017. Määrärahan lisäystä kompensoidaan liikuntapaikkojen perusparannuksen määrärahasta. Hervannan toimintakeskuksessa sijaitsevien Hervannan terveysaseman tilojen perusparannuksen kustannusarvio tulee ylittymään 0,9 milj. eurolla. Julkisivukorjauksia joudutaan tekemään laajemmin samoin kuin salaojitusta ja piha-alueen kunnostusta. Myös julkisivu- ja ulkovalaistusta lisättiin. Hankkeeseen esitetään lisämäärärahaa, mutta ylitys kompensoidaan muista hankkeista säästyvillä määrärahoilla. Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannuksen loppukustannusennuste alittaa kokonaiskustannusarvion 0,7 milj. eurolla, sillä lisätöitä on ennakoitua vähemmän. Hatanpään kantasairaalan neljännen ja viidennen rakennusvaiheen perusparannus- ja laajennushanke valmistui helmikuussa. Sairaalan vanhat rakenteet osoittautuivat suunnitelmaa ongelmallisemmiksi. Kellarikerroksessa oli laajemmin asbestia kuin mihin oli varauduttu, IV-konehuoneen tuentaa jouduttiin lisäämään ja välipohjaa purkamaan suunniteltua laajemmin. Kokonaiskustannusarvio ylittyi noin 2,1 milj. eurolla. Koukkuniemen Toukolan lisätyöt näyttäisivät toteutuvan ennakoitua pienempinä ja tämän hetken arvion mukaan kokonaiskustannusarvio alitetaan 1,0 milj. eurolla.

Tilakeskuksen tunnuslukuraportti sisältää taulukkomuodossa muun muassa talouteen, henkilöstöön ja toiminnan laajuuteen liittyviä mittareita. Osa edellä mainituista toteumista käy ilmi myös tunnusluvuista. Tilakeskuksen vuoden 2017 toiminnan tavoitteet ovat:

  • Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden.
  • Tuki- ja liikuntasairauksista johtuvat poissaolot laskevat vähintään 12 %, ja tapaturmien määrä laskee vähintään 15 %.
  • Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Liikelaitos on tuotteistanut palvelualueelle tuottamansa palvelut ja sopinut menettelytavat ylläpidon ja investointien kustannusseurantaan ja raportointiin.
  • Liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa.

 

Liikevaihdon mahdollista kasvua henkilötyövuotta kohden raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Tuki- ja liikuntasairauksista johtuvat poissaolot eivät ole laskeneet edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Erityisesti pidemmät poissaolojaksot ovat lisääntyneet. Poissaolojen vähentämiseksi tehdään muun muassa yhteistyötä Tullinkulman Työterveyden kanssa. Työtapaturmien määrä on pysynyt ennallaan vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko tavoitteen toteutuminen osittain on mahdollista. 

Liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Tuotteistus on aloitettu ja päätuoteryhmät on valittu. Sopimusta palveluiden tuottamisesta tilaomaisuutta 1.1.2018 alkaen hallinnoivan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa valmistellaan. Sopimus esitetään uuden asunto- ja kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä 2017. Tavoite toteutuu. 

Tilakeskus valmistautuu toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto linjasi 22.6.2016, että valmistelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa tilaomaisuus jää kaupungin taseeseen ja palvelutuotanto yhtiöitetään. Yhtiöittämisestä on laadittu toteutussuunnitelma. Konsernijaosto osaltaan hyväksyi yhtiöittämissuunnitelman 22.8.2017. Yhtiöittäminen vaatii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Tässä vaiheessa tavoitteen toteutumista ei voida arvioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Petri Mölsä, Toimitusjohtaja

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen välitilinpäätösraportti 1.1.–31.8.2016 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vs. talouspäällikkö Jani Knuuttila oli asiantuntijana kuultavana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello 16.06 - 17.05 ennen päätöksentekoa.

Jäsen Elina Sirén saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.14.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Jani Knuuttila, Irja Peltoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)