Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2019

§ 124 Kaupinoja-Rusko 800 mm:n päävesijohdon rakentaminen

TRE:7085/02.07.01/2019

Valmistelija

  • Laakkonen Kari, Verkostopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostopäällikkö Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupinojan ja Ruskon laitosten välisen päävesijohdon rakentamiseen liittyvän VT 9:n alitusporaustyön suorittajaksi valittiin kilpailutuksella Lännen Alituspalvelu Oy kokonaisurakkahinnalla 818 000 euroa (§ 132 19.10.2018).

Työmenetelmää jouduttiin muuttamaan maaperän takia työn alettua. Muutokset tehtiin yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Muutosten vuoksi jouduttiin tilaamaan lisätöitä 128 960 €:lla. Lisäksi tehtiin kaivamalla 800 mm:n vesijohdon asennus Kalle Päätalo puiston puolella ja Solkikadun puolella uudelle venttiiliasemalle 119 390 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään lisätöiden tilaus Lännen Alituspalvelu Oy:ltä yhteensä 248 350 euroa Kaupinoja-Ruskon 800 mm:n päävesijohdon rakentamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heini Ruski/sisäinen tarkastus, Lännen Alituspalvelu Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.