Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018

TRE:1378/00.05.01/2019

Valmistelija

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada varmuus lakien, päätösten ja sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta.
Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa. Selonteko on osa liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sitar@tampere.fi, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Anita Laine

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)