Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 85 Talouden seuranta 1-7 2019

TRE:2780/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Liljaranta Sanna, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Henkilöstö-​ ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta,​ puh. 044 4811 674,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Tampereen Veden heinäkuun 2019 tilanteen.

Tarkastelukauden 1-7 liikevaihto alitti vuosisuunnitelman 0,8 milj. eurolla. Edellisvuoteen nähden liikevaihto toteutui 1,6 milj. euroa suurempana. Liikevaihdon suunniteltua alhaisempi toteumaa selittää Pirkkalan tuottojen ja suunnitelman kohdentumisesta eri kuukausille. Tilaustöiden laskutustuottojen kertymä ollut vuosisuunnitelmaa alhaisempi kuluneella ajanjaksolla. Tässä vaiheessa liikevaihdon ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena ja tilannetta seurataan syksyn aikana. Tarkastelujakson liikeylijäämä on 0,6 milj. vuosisuunnitelmaa korkeampi. Käyttömenot alittivat vuosisuunnitelman, myös poistot alittivat suunnitellun 0,3 milj. euroa.  Palvelujen ostojen alhaista toteumaa, 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmasta tarkastelukaudella 1-7, selittää suurelta osin käyttötalous- ja oma johtoisten investointihankintojen kohdistuminen eri ajanjaksoille kuin vuosisuunnitelmavaiheessa on arvioitu.

Tampereen Veden toimialan kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi sääolosuhteet. Palvelujen ostojen alitusta tarkastelukaudella 1-7 selittääkin leuto talvi, mikä on vaikuttanut putkirikkojen määrään alentavasti. Pakkanen aiheuttaa putkirikkoja ja niitä korjattaessa jäistä maata pitää sulattaa, mikä aiheuttaa kylminä vuosina lisäkustannuksia. Suunnitelmavaiheessa oltiin varauduttu edellisvuoden toteuman pohjalta suurempaan putkirikkojen määrään. Merkittävän osan Tampereen Veden aine- ja tarvikekuluista muodostaa vedentuotanto- ja jätevedenkäsittelyprosesseissa käytettävien kemikaalien hankinnat. Kemikaalien kulutus vaihtelee eri vuosina, ja on riippuvainen mm. sääolosuhteista. Kemikaalien hinnat ovat nousseet, esimerkiksi saostuskemikaalin hinta nousi kuluvalle tilikaudelle normaalia kustannuskehitystä huomattavasti enemmän. Kaupinojan vedentuotantolaitoksen käyttöönotto on luonnollisesti kasvattanut myös kemikaalihankintojen määrää. Sähkön ja lämmityksen ostot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Omajohtoisen rakentamisen ennustetaan toteutuvan suunniteltua pienempänä ja ennustetta palvelujen ostojen ja valmistuksen omaan käyttöön osalta muutetaan 1,5 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta liikeylijäämäennusteeseen, joka pidetään vuosisuunnitelman mukaisena.

Heinäkuun 2019 loppuun mennessä investoinnit ovat toteutuneet 17,7 milj. euron suuruisina. Investointien vuosisuunnitelma 1-7 on 22,8 milj. euroa.

Investoinneista on käytetty 7,6 milj. euroa verkostojen rakentamiseen, suurimpina kohteina raitiotien Vedelle aiheuttamat työt 1,9 milj. euroa (sis. ikähyvityskorvausta 1,8 milj. euroa). Laitosrakentamisen toteuma on 0,7 milj. euroa, suurimpana kohteenaan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattaminen 0,4 milj. euroa. Investointien ennuste pidetään kokonaisuutena palvelu- ja vuosisuunnitelman tasolla. Kaupinojan saneerausprojekti tulee viivästymään, joten investointiprojektien toteutuksen painopistettä kohdennetaan enemmän verkostorakentamiseen. Koska viemäriverkostojen saneeraukselle on jatkuvasti kasvavaa tarvetta, aloitetaan ennakoiden tulevan vuoden verkostojen saneerausprojekteja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.