Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 87 Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvio 2020

TRE:4855/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Kivimäki Marjaana, Talouspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Talouspäällikkö Marjaana Kivimäki, puh. 040 806 3440, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela,​ puh. 040 556 0604,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

”Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunkiseudun yli 200 000 ihmisen vesihuollosta. Tampereen Veden tavoitteena on taata turvalliset vesihuoltopalvelut Tampereen seudulle osaavan ja motivoituneen henkilökunnan voimin. Tuotamme luotettavia vesihuoltopalveluja asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti. Kehitämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti ydintoimintojamme, seutuyhteistyötä ja vesihuoltoalaa. Tampereen Vesi tuottaa toimialueensa vedenkäyttäjille puhdasta talousvettä sekä palauttaa sen käytön jälkeen takaisin luonnon kiertokulkuun puhtaana. Toimintatapamme on asiakaslähtöinen ja kestävän kehityksen mukainen. Asiakkaat kokevat tarjoamamme palvelut laadukkaina.

Toimenpiteet toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamiseksi

Tampereen Vesi Liikelaitos tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian ja johtokunnan vuosille 2015–2025 hyväksymän Tampereen Veden strategian mukaisesti. Tampereen Veden strategian päivitys on käynnissä ja uusi strategia valmistuu syksyn 2019 aikana.

Tampereen Vesi jatkaa toimintansa kehittämistä kaupunkistrategian pohjalta asetettujen tavoitteiden pohjalta. Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilytetään korkealla tasolla jatkamalla vesihuoltoverkostojen järjestelmällistä saneerausta, tehostamalla vedenkäsittelylaitosten puhdistusprosesseja, lisäämällä automaatiota sekä turvaamalla varavoiman saanti toiminnan kannalta tärkeimmissä kohteissa. Vesihuoltoverkostojen toimintavarmuudesta huolehditaan. Verkoston rakentamisessa kehitetään rakennuttamis- ja urakointimenettelyjä sekä rakentamiskustannusten seurantaa niin, että kaupungin kasvun edellyttämä verkostojen uudisrakentaminen, uusien runkojohtoyhteyksien mittava rakentaminen kantakaupungin verkoston sisällä ja nykyisten verkostojen riittävä saneeraus kyetään myös tulevaisuudessa toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin. Verkostosaneerauksessa sidosryhmäyhteistyön kehittämistä jatketaan alueellisten töiden ajoitusta parantamalla huomioiden asiakas- ja kustannusvaikutukset. Raitiotien rakentamista liittyvien vesijohtojen siirto- ja uusimistöitä jatketaan kaupungin ja raitiotieallianssin kanssa yhteistyössä.

Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämistä koskevaan tavoitteeseen tähdätään työsuojelun ja työhyvinvoinnin johtamista terävöittämällä. Toimenpiteinä on esimiesten ja johdon osaamisen lisääminen työsuojelun ja työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalleista kouluttamalla ja ohjeistusta kehittämällä. Myös työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistä jatketaan mm. koulutusten, aktiivisen tyky-toiminnan ja viestinnän kehittämisen keinoin. 

Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2020 on 26,2 milj. euroa. Liikeylijäämän ja menokehityksen kasvu katetaan tuottavuutta parantamalla ja kasvavalla liikevaihdolla. Menokehitys pidetään maltillisella tasolla. Investoinnit toteutuvat talousarviovuonna 26,3 milj. euron ja suunnitelmavuosina 21 milj. euron suuruisina. Talousarviovuoden 2020 investointeihin sisältyy varautuminen 5,62 milj. eurolla Keskuspuhdistamon pääomituksen siirtämiseen Tampereen Vedelle.  TA2020 esitys poikkeaa KH:n 17.6 hyväksymästä kehyspäätöksestä. Tämä johtuu kaupungin valtuuston tekemästä päätöksestä Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä, jota ei ole huomioitu KH:n kehyspäätöksessä. Infran yhtiöittämisen vaikutukset Tampereen Veden liikeylijäämään on +0,2 milj. euroa ja investointeihin -0,3 milj. euroa. Tampereen Veden talousarvion laadinnassa on noudatettu Tampereen kaupungin säästöohjelmaa.

Tampereen Veden suurimpia haasteita ovat kasvavien investointitarpeiden rahoitus, varautuminen meneillään olevien seudullisten yhteishankkeiden toteuttamiseen esim. verkostoja kunnostamalla ja laajentamalla sekä vedenpuhdistamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden ikääntymisen mukanaan tuoma ylläpito ja suunnitelmallinen saneeraus. Suuret investointitarpeet aiheuttavat vedenmyynnin hienoisen vähentymisen lisäksi taksankorotuspainetta, jota vähennetään omaa toimintaa tehostamalla. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuun saattamista jatketaan vuonna 2019 päätetyin menettelytavoin. Tavoitteena on laadukas lopputulos huomioiden sekä tekniset seikat että sopimukselliset näkökohdat. Maltillista menokehitystä uhkaavana riskinä voidaan pitää esim. saostuskemikaalien valtakunnallisia saatavuusongelmia. Lisäksi meneillään oleva kyberturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden selvitys voi aiheuttaa kulupohjaan vaikuttavia toimenpiteitä esimerkiksi kulunvalvonnan tehostaminen.

Tuottavuuden parantaminen

Tampereen Vesi Liikelaitos parantaa tuottavuutta uutta teknologiaa hyödyntäen kehittäen arkea helpottavia palveluja asiakkaille ja sujuvaa toimintaa. Liiketoiminnan tukitoiminnoissa otetaan käyttöön uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa laskutusprosessin sujuvoittamisen sekä uusien digitaalisten palvelujen kehittämisen asiakkaalle. Verkostojen kunnossapidossa tilanneviestintää kehitetään digitalisaatiota hyödyntäen yhteistyössä kumppanuuksien kanssa. Vesi- ja jätevesien käsittelyssä teknologiaa hyödyntäen pyritään optimoimaan laitosten ja pumppausten ajotapoja energiankulutuksen ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Ennakoivalla viestinnällä ja teknologian hyödyntämisellä tuotannon menetelmissä saadaan tuottavuutta työ- ja asiakas prosesseihin. Tuottavuuden parantamisen vaikutukset heijastuvat talouteen vuodesta 2021 alkaen arvioiden n. 0,2 milj. euroa vuosittain.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion marraskuussa 2020. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksytään osana liikelaitoksen vuosisuunnitelmaa joulukuussa 2019.”

 

 

 

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Hyväksytään ehdotus Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Jukka Piirto, Heidi Huumarsalo