Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 54 Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko 2018

TRE:8191/00.05.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Tanja Löytty, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada varmuus lakien, päätösten ja sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattamisesta, resurssien ja omaisuuden turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta sekä toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuudesta ja tietojen luotettavuudesta.
  
Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt sisäisen valvonnan suunnitelman päivityksen 18.12.2018 ja riskiprofiilin päivityksen 25.9.2018. Sisäisen valvonnan arviointi on tehty sisäisen tarkastuksen arviointimallin avulla johtokunnan hyväksymien sisäisen valvonnan ja riskiprofiilin mukaisesti. Arviointikohteita ovat johtamistapa ja valvontakulttuuri, riskienhallinta, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä toiminnan seuranta. Arvioinnin pohjalta on laadittu selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tampereen Voimia Liikelaitoksessa. Selonteko on osa liikelaitoksen tilinpäätöksen toimintakertomusta 2018.

Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n nojalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Default position


Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Voimia Liikelaitoksen sisäisen valvonnan arviointi ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Irja Peltoniemi / sisäinen tarkastus, yksiköiden päälliköt / Voimia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)