Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tampereen Voimia Liikelaitoksen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

TRE:2145/11.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

tuotantopäällikkö Tuija Silvan, puh. 050 4094 912, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Voimia on aloittanut vuoden aikana 2017 rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassi on pk-yrityksille, tapahtumille ja kuntien yksiköille sopiva ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin sekä vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin. Ekokompassi sopii kaikille toimialoille ja se räätälöidään yritykselle yhdessä Ekokompassi-neuvojan kanssa.

Ekokompassi sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen organisaatio sitoutuu. Kriteereitä ovat mm. ympäristölainsäädännön noudattaminen, merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistaminen, henkilöstön ohjaus ympäristöosiossa ja ympäristöohjelman laatiminen. Ympäristöohjelma pitää sisällään mm. yrityksen ympäristöpolitiikan, tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä mittarit näiden seurantaan. Ympäristöohjelma päivitetään ja mittareiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain Ekokompassi-järjestelmän omaan sähköiseen järjestelmään.

Ympäristöjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, kun kriteerit täyttyvät ja Ekokompassi-neuvoja hyväksyy järjestelmän. Ympäristöjärjestelmä auditoidaan noin puoli vuotta käyttöönoton jälkeen ja hyväksytystä auditoinnista myönnetään sertifikaatti.

Tampereen Voimia on ympäristöpolitiikassaan sitoutunut Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteisiin. Johto on sitoutunut toimimaan ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti ja kantaa vastuun siitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Tampereen Voimialle kestävä kehitys on toiminnan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen näkökohdat. Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Teemme vastuullisia hankintoja ja ehkäisemme ennalta syntyvän jätteen määrää. Luovutamme tähderuokaa hyväntekeväisyyteen ja haemme uusia ratkaisuja hävikkiruoan hyödyntämiseen.

Tukipalvelujen tuottajana ja järjestäjänä kannamme yhteiskuntavastuuta huolehtimalla kuntalaisen hyvinvoinnista mm. työllistämällä vaikeasti työllistyviä ja tuottamalla laadukkailla puhtauspalveluilla viihtyisiä ja terveellisiä toimintaympäristöjä. Autamme asiakasta päivittäin tekemään ravitsemuksellisesti täysipainoisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi.

Viestinnällä ja vuorovaikutteisella asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöllä edistetään vastuullisuutta. Viestintä on avointa ja läpinäkyvää. Panostamme henkilökunnan koulutukseen ja kannustamme aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Ohjaamme asiakasta terveellisiin ja kestäviin valintoihin sekä kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaan kanssa.

Tampereen Voimian ympäristöohjelman tavoitteet ovat

  • Vähennetään ruokahävikkiä

  • Lisätään tarjottavan kasvisruoan määrää

  • Tampereen Voimian puhtauspalvelut ovat vähintään Joutsenmerkittyjä

  • Tampereen Voimian ympäristöviestintä on suunnitelmallista

Näille tavoitteille on suunniteltu toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt ja seurantatavat sekä mittarit, joilla ympäristöohjelman toteutumista seurataan. Seuraavan kerran ympäristöohjelmaa päivitetään alkuvuodesta 2019.

Tampereen Voimian Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaisa Korte, Sanna Huikuri