Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tilapäiskeittiö Kattila, hankesuunnitelma

TRE:1867/10.03.06/2018

Valmistelijan yhteystiedot

hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970629, etunimi.sukunimi@tampere.fi, tuotantopäällikkö Tuija Silvan, puh. 050 409 4912, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuotantokeittiö Kattilan tarve on luonteeltaan tilapäinen. Hankkeen tarve liittyy Ateriakeskus-uudisrakennushankkeen viivästymiseen. Ateriakeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 24.3.2015 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnassa ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen 26.3.2015 johtokunnassa, mutta lupaa jatkosuunnittelun käynnistämiseen ei saatu kaupungin Liiketoimintajaostossa. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 24.11.2015 siirtää ateriakeskuksen investointisuunnitelman hyväksymistä, jolloin tuotantokapasiteetin vaje tuli ilmeiseksi. Sen jälkeen selvitettiin ateriakapasiteetin turvaamiseksi erilaisia vaihtoehtoja ja Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta totesi kokouksessaan 28.3.2017, että tilapäiskeittiö on kokonaistaloudellisesti edullisen vaihtoehto ja että hankkeen valmistelu tulee käynnistää nopeasti.

Tuotantokeittiö Kattilan arvioitu käyttöaika on viisi vuotta, jonka jälkeen Tampereen Voimian käytössä arvioidaan olevan Ateriakeskus uudisrakennus.

Vaihtoehtoiset hankintatavat

Tilapäiskeittiön toteuttamisesta on tutkittu 2 vaihtoehtoa. Toiminnan vaatimukset täyttävä minimikokoinen tuotantorakennus aiottiin aluksi toteuttaa siirtokelpoisena moduuliratkaisuna aiotun ateriakeskuksen tontille Ruskon Huppionmäkeen. Tämä ratkaisu osoittautui hitaaksi toteuttaa ja liian kalliiksi. Lisäksi vuokrakustannukset olisivat nousseet kohtuuttoman korkeiksi kuoletusajan ollessa vain 5 vuotta.

Toisena vaihtoehtona tutkittiin paikalla rakennettava tuotantokeittiö olemassa olevaan valmiiseen hallitilaan. Sopivaa vuokratilaa etsittiin tavoitteena toimintatilan hyvä sijainti, sopiva kaavatilanne, riittävä laajuus ja korkeus, sopiva muoto ja huoltopiha huomioiden. Ehdokkaista sopivimpana valikoitui Hepolamminkadun teollisuustila, joka on heti vapaa ja valmiiksi kaupungin vuokraama. Keittiöinvestointi tähän on merkittävästi halvempi ja nopeampi toteuttaa kuin moduuli, joten hankesuunnitelma on tehty tästä vaihtoehdosta.

Hankkeen tiedot

Tilapäiskeittiön hanke toteutetaan Hervannassa sijaitsevaan vuokratilaan, nykyiseen n. 2 400 brm2 teollisuushalliin, jossa kaupunki on vuokralla. Osa tiloista (986 htm2) on nyt Tredun varastona ja tyhjennettävissä kevään 2018 aikana. Ajo teollisuushallin tontille ja huoltopihalle tapahtuu Hepolamminkadulta, josta on Hervannan Valtaväylää pitkin nopeat ajoyhteydet paitsi keskustaan, myös eteläiselle moottoritielle länteen ja itään sekä Ruskontielle kohti Vuoresta. Etäisyys linnuntietä Keskustorilta on noin 8 km. Uusi keittiötila on samankokoinen kuin moduuliratkaisu, mutta muodoltaan hieman poikkeava. Henkilöautojen pysäköintipaikkoja tontille tarvitaan max.10 ap. Huoltoajoneuvot mahtuvat hyvin kääntymään teollisuushallin pihalla.

Halliin, jonka vapaa sisäkorkeus 6 m, rakennetaan uusi tuotantokeittiö "talo-talossa"-periaatteella. Halli toimii sääsuojana sekä rakentamisen että käytön ajan, joten kyseessä on sisätilamuutos. Kaikki toiminnalliset ja tekniset tilat rakennetaan hallin sisään. Sisälattia tehdään korotettuna n. 350 mm nykyisestä lattiasta viemärien rakentamiseksi nykyistä alapohjaa rikkomatta. Lattian tasoero ratkaistaan ”eteistilassa” loivilla luiskilla aivan nosto-ovien vieressä. Lastauslaituri ja katos säilyvät pääosin ennallaan.

Rakennuksen koko laajuus on huoneistoalana 2 322 htm2, Voimialle vuokrattavan tilan huoneistoala on 986 htm2 ja tilaohjelman mukaisena hyötyalana (keittiö) 495 hym2.

Tilan tarve

Tuotantokeittiö Kattila valmistaa 6 000 ruoka-annosta/päivä koululaisille ja päiväkotilapsille kylmävalmistus- ja cook & chill- (valmista ja jäähdytä) tuotantotavoilla. Tuotantokeittiö on suunniteltu siten, että tuotantoprosessi etenee suoraviivaisesti ja että suunnittelussa huomioidaan eri tuotantovaiheiden vaatimat tarpeet. Tilan tarve on määritelty päivittäin valmistettavien aterioiden määrän mukaiseksi. Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Hankkeen kokonaislaajuus perustuu toiminnalliseen suunnitelmaan ja sisäinen mitoitus Voimian laatiman layout-suunnitelman mukaisiin tilavarauksiin. Hankkeen tarpeen mukainen laajuus hankesuunnitelmassa on huoneistoalana 626 htm2.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Perusratkaisun lähtökohtana on tuotantoprosessin toiminnollisuus ja tehokkuus. Selkeä perusratkaisu mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön. Henkilökuntatilat on sijoitettu keittiötilojen päälle. Tilojen hygieeniseen käyttöön ja tarkoituksenmukaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Rakenteet suunnitellaan siten, että hallitilan käyttötarkoituksen muuttuessa ne voidaan purkaa ja ennallistaa. Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin rakennussuunnitteluohjetta.

Aikataulu

Hankkeen rakentaminen voi alkaa heti, kun on saatu hyväksytyt päätökset ja rakennuslupa. Urakkalaskenta käynnistyy maaliskuussa. Hankkeen valmistumisajankohdaksi on määritelty 31.1.2019, jonka jälkeen tilat luovutetaan Voimian käyttöön. Tuotannon on tarkoitus alkaa 1.3.2019.

Toiminnan kustannukset

Hankkeelle ei viimeisimmässä talonrakennusohjelmassa ole varattu määrärahaa, vaan hanke toteutetaan leasing-rahoituksella, kuoletusaika 5 vuotta. Investointi on arvioitu olevan 2,88 M€ sisältäen laitehankinnat 310 000 €. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) on 671 895 €/v ja ensikertainen kalustaminen maksaa arviolta 100 000 €.

Henkilöstökulut pysyvät suurin piirtein samoina kuin tällä hetkellä, koska toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä. Rakentamisvuoden vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannukset, jotka on yllä arvioitu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Eija Kamppuri poistui kokouksesta klo 18.04 asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kirsti Hankela, Panu Hirvonen, Tuija Silvan, Irja Peltoniemi, Arto Vuojolainen, Akila