Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 39 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kolmannesvuosiraportti 

TRE:2142/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

ts. hallinto- ja talouspäällikkö Nina Suni, puh. 040 806 2148, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa maaliskuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Elokuu on välitilinpäätös ja joulukuu tilinpäätösennuste. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokun-nalle kolmannesvuosittain.

Omistajatavoitteiden toteuttaminen on edennyt Voimia liikelaitoksessa hyvin. Työn tuottavuus on 0,7 prosenttia edellisvuotta parempaa työvoiman tiiviin hallinnan ansioista. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä, vaikka riskinä on henkilöstön työkykyyn liittyvät asiat ja myynnin vähentyminen asiakkaiden supistaessa toimintaansa osana kaupungin talouden tasapainottamistoimia. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuneet poissaolot ovat vähentyneet 7 prosenttia ja työtapaturmat reilun neljänneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan yksilöllisin toimenpitein, varhaisella tukemisella, kohentamalla työturvallisuuskulttuuria työyhteisöissä ja työterveysyhteistyöllä.

Yhtiöittämisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä toukokuussa ja uuden yhtiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä 1.1.2019. Muilta osin omistajatavoitteiden toteutumista ei voida tässä vaiheessa arvioida.

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan suunnitellun suuruisena. Liikeylijäämä toteutui elokuun loppuun mennessä suunniteltua 0,3 milj. euroa parempana johtuen heinäkuun lomapalkkavelan muutoksesta ja onnistuneesta puhtauspalvelujen hankinnasta. Myös elintarvikekulujen hallinnassa on onnistuttu alkuvuonna. Liikeylijäämäennuste on 1,9 milj. euroa, joka on sama kuin muutettu vuosisuunnitelma.
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman toteuttaminen on lähtenyt onnistuneesti käyntiin muilta osin paitsi uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa on päätetty siirtää ensi vuoteen ohjelmiston kehittämishaasteiden takia.

Vuoden 2018 kalusto- ja laiteinvestoinnit kohdistuvat strategian mukaisesti asiakaslaadun parantamiseen linjastoja uusimalla ja tuotannon tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen erityisesti suurissa tuotantokeittiöissä. ICT-kehittämisessä painottuu järjestelmäkehitys toiminnan ohjausta ja tiedolla johtamista paremmin tukevaksi. Kone- ja laitehankintoja on tehty suunnitellusti alkuvuonna. Tuotantokeittiö Kattilan aloitus siirtyy vuodelle 2019 samoin kuin uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto toteutuu vuoden 2019 puolella. Muut ICT hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Investointiennuste alittaa suunnitellun.

Alkuvuonna toiminta on ollut hyvän hallintotavan mukaista eikä toiminnan laadussa ole havaittu olennaisia poikkeamia. Riskien hallinnan näkökulmasta sote-maakunta -uudistuksen epäedullisia vaikutuksia toiminnan volyymiin ehkäistään Voimian yhtiöittämisen avulla ja tehty yhtiöittämispäätös laskee liikelaitoksen strategista riskitasoa merkittävästi. Jos sote-maakunta –uudistus viivästyy tai peruuntuu, yhtiöittäminen on edelleen perusteltua liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kaupungin että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hyödyksi.

Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1–8/2018 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta päättää, että Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1–8/2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

raportointi@tampere.fi, Irja Peltoniemi/sitar

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)