Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnassa 

TRE:5728/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

toimitusjohtaja Tarja Alatalo, puh. 0400 852 010, etunimi.S.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

johdon assistentti Katri Lindberg, puh. 040 733 6708, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Lainkohdan 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Edelleen 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaisuudessaan johtokunnan käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemä ratkaisu ei sido johtokuntaa. Johtokunnalla on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös tai aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen allekirjoittamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus on tehnyt 19.6.2017 otto-oikeuden käyttämistä koskevan seuraavan sisältöisen päätöksen:

Kaupunginhallitus päätti,

että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta asioissa, jotka kuuluvat lautakuntien ja johtokuntien alaisten viranomaisten toimivaltaan, ellei yksittäistapauksessa toisin päätetä,

että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta välittömien alaistensa eikä lautakuntien tai johtokuntien alaisten viranomaisten päätöksiin, jotka koskevat palvelussuhdeasioita, lukuun ottamatta henkilöstön ottamista vakinaiseen palvelussuhteeseen, kaupunginhallitus voi yksittäistapauksissa päättää toisin,

kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta enintään kahden viikon irtisanomisajoin enintään kuudeksi kuukaudeksi tehdyissä maanvuokrauksissa, luvissa yms. maanluovutuksissa.

Edellä mainituissa asioissa viranomaiset eivät siten ilmoita tekemistään päätöksistä kaupunginhallitukselle.

Merkittiin, että jäsen Markku Airaniemi ja Nuorisovaltuuston edustaja Pyry Nurmilo poistuivat kokouksesta klo 18.30.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tarja Alatalo, Toimitusjohtaja

Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunta ei käytä otto-oikeutta asioissa,

jotka koskevat johtokunnan hyväksymään investointisuunnitelmaan liittyviä hankintoja,

eikä käytä otto-oikeutta asioissa, jotka koskevat hankintoja, joiden arvo ilman arvonlisäveroa on alle 1 000 000 euroa,

eikä käytä otto-oikeutta enintään 200 000 euron arvoisen irtaimen omaisuuden myynneissä,

eikä käytä otto-oikeutta asioissa, jotka koskevat tuotteiden ja palveluiden toimitussopimuksia,

eikä käytä otto-oikeuttaan vuokrasopimuksiin,

eikä käytä otto-oikeutta alaistensa viranhaltijoiden päätöksiin, jotka koskevat henkilöstöhallintoa,

että edellä mainituissa asioissa viranhaltija ei siten ilmoita tekemistään päätöksistä johtokunnalle ja

että johtokunnan otto-oikeutta johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin johtokunnan puolesta käyttää johtokunnan puheenjohtaja, joka saattaa päätökset johtokunnan käsiteltäväksi.

 

Päätös

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Voimia_päälliköt, Arto Vuojolainen, Irja Peltoniemi