Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 94 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2018-19 - Linjat 31 ja 115

TRE:1307/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.11.2018, § 216, päättänyt kohdentaa vuoden 2019 talousarvioon 100 000 euroa Pispalanharjun joukkoliikennetarjonnan järjestämiseen mahdollisimman paljon lakkautetun linjan 15 reittiä ja vuoroväliä noudattaen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen toteuttamiseksi esitetään uuden linjan 115 Keskustori - Pispalanharju perustamista ja liikennöinnin aloittamista 3.1.2019 alkaen. Linjaa liikennöidään pikkubussilla, jossa on tila myös lastenvaunuille. Samassa yhteydessä on mielekästä siirtää linjan 31 päätepysäkki Pispalanharjulta takaisin Pyynikintorille. Näin voidaan linjalle 31 palauttaa paremmin Muotialan suunnan asiakastarpeita palvelevat aikataulut. Linjojen 31 ja 115 reitit ja palvelutarjonnan määrä on kuvattu liitteenä olevassa talvikauden 2018-19 päivitetyssä palvelutasosuunnitelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ajalla 3.1.2019 - 2.6.2019.

Päätös

Liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ajalla 2.1.2019 - 2.6.2019.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Mika Perviita muutti päätösehdotuksensa kuulumaan "Liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ajalla 2.1.2019 - 2.6.2019."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, Länsilinjat Oy/Terhi Penttilä, Väinö Paunu Oy/Jarmo Paunu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.